• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-08-25 08:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-08-25
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)(numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.2021-08-24
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
FALSEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

2021-06-30_Sprawozdanie_PZU_FIZ_AKORD_Wprowadzenie.pdfWprowadzenie do Sprawozdania


KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

PlikOpis

List Zarządu do sprawozdan-06.2021_FIZ Akord.pdfList Towarzystwa do Uczestników Funduszu PZU FIZ AkordSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

PlikOpis

Sprawozdanie_z_działalności__06.2021_TFI_FIZ AKORD.pdfSprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2021WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat4 7908 725

Koszty funduszu netto3 5716 023

Przychody z lokat netto1 2192 702

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-6 5816 074

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat912-5 246

Wynik z operacji-4 4503 530

Zobowiązania18 51118 918

Aktywa376 925321 686

Aktywa netto358 414302 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 441 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28124,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,521,45
BILANS

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa376 925321 686

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 5434 475

Należności9 5115 306

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu77 37378 368

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:252 189213 187

dłużne papiery wartościowe250 305212 401

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:21 30920 350

dłużne papiery wartościowe18 96418 939

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania18 51118 918


Aktywa netto (I-II)358 414302 768

Kapitał funduszu330 969270 873

Kapitał wpłacony566 958489 890

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-235 989-219 017

Dochody zatrzymane26 32031 682

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto7 4596 240

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat18 86125 442

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 125213

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)358 414302 768


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 441 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28124,00


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 930 998


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 2 930 998
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 122,28


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat4 7908 7254 210

Dywidendy i inne udziały w zyskach08053

Przychody odsetkowe4 7887 3153 247

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000

Dodatnie saldo różnic kursowych01 318900

Pozostałe21210Koszty funduszu3 5716 0232 801

Wynagrodzenie dla towarzystwa3 2245 6772 600

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Opłaty dla depozytariusza6212459

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000

Usługi w zakresie rachunkowości111511

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Usługi prawne000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne01010

Koszty odsetkowe011

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000

Ujemne saldo różnic kursowych3100

Pozostałe243196120

Podatek od kuponu od papieru dłużnego65Koszty KDPW i GDPW56Koszty reklamy i promocji Funduszu44

Koszty pokrywane przez towarzystwo000

Koszty funduszu netto (II-III)3 5716 0232 801

Przychody z lokat netto (I-IV)1 2192 7021 409

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-5 669828-6 314

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-6 5816 074-1 455

z tytułu różnic kursowych-431 4272 194

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:912-5 246-4 859

z tytułu różnic kursowych674-1 0631 138

Wynik z operacji-4 4503 530-4 905Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,521,45-2,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,521,45-2,23Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego302 768239 743

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-4 4503 530

przychody z lokat netto1 2192 702

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-6 5816 074

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat912-5 246

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-4 4503 530

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:60 09659 495

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)77 06898 546

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-16 972-39 051

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym55 64663 025

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego358 414302 768

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym325 329284 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych628 299810 101

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych138 968323 040

saldo zmian489 331487 061

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 930 9982 441 667

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych4 983 6514 355 352

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 052 6531 913 685

saldo zmian2 930 9982 441 667

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 441 667

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego124,00122,66

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego122,28124,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,391,09

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym121,97118,13

data wyceny2021-03-312020-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,88123,69

data wyceny2021-01-292020-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym122,28123,69

data wyceny2021-06-302020-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28124,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


Dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa obejmuje wynagrodzenie stałe i zmienne za zarządzanie (o ile występuje).

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2021-01-01 - 2021-06-30 wynosi: -1,39


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-46 168-3 175-34 483

Wpływy5 154 52512 783 3065 584 199

Z tytułu posiadanych lokat5 4517 2432 596

Z tytułu zbycia składników lokat5 113 33512 661 8925 499 285

Pozostałe35 739114 17182 318Wydatki5 200 69312 786 4815 618 682

Z tytułu posiadanych lokat1111061

Z tytułu nabycia składników lokat5 164 60312 669 0935 539 963

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3 1715 5452 543

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję63500

Z tytułu opłat dla depozytariusza6312057

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości10169

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Z tytułu usług prawnych000

Z tytułu posiadania nieruchomości000

Pozostałe32 100111 60176 109Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej58 05661 95231 692

Wpływy77 07198 56750 877

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych77 06998 54550 857

Z tytułu zaciągniętych kredytów000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000

Odsetki22220

Pozostałe000Wydatki19 01536 61519 185

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych19 01336 60719 178

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu wyemitowanych obligacji000

Z tytułu wypłaty przychodów000

Z tytułu udzielonych pożyczek000

Odsetki287

Pozostałe000Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych180-71 479892

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)11 88858 777-2 791

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 47517 17717 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)16 5434 47515 278Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych

INFORMACJA DODATKOWAInformacje, o których mowa w art. 222 b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 605), zawiera załącznik "Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf"PlikOpis

AKORD_informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa

Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdfPZU FIZ AKORD_ujawnienia_222b Ustawy

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOświadczenie Zarządu TFI PZU SA o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres od 01/01/2021 do 30/06/2021 zawiera załącznik.PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_06.2021_TFI_FIZ AKORD.pdfOświadczenia Zarządu


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

PlikOpis

Oświadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord.pdfOświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dla PZU FIZ Akord za okres od 01/01/2021 do 30/06/2021 - nie dotyczy w związku z zakresem danych, informacji i dokumentów określonych w § 68 Rozporządzenia i / oraz załączanych do raportu półrocznego Funduszu będącego emitentem.

Pod tabelą dołączono plik innego dokumentu wyłącznie w celu umożliwienia wysłania niniejszego raportu.


PlikOpis

2021-06-30_Sprawozdanie_PZU_FIZ_AKORD_Przedstawienie.pdfPrzedstawienie sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2021

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres 01/01/2021r. - 30/06/2021r., wydany przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.), nie zawiera zastrzeżeń.

PlikOpis
PZU FIZ Akord_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfRaport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.
Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres 01/01/2021r. - 30/06/2021r., wydany przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.), nie zawiera zastrzeżeń.

PlikOpis
SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe265 509269 26971,44223 265231 34071,92

Instrumenty pochodne02 3440,6201 4100,44

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne110,00110,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą1 6651 8840,507867860,24

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


13 65960 95560 87916,14

Obligacje


13 65960 95560 87916,14

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki GwatemaliGwatemala2022-06-06Stałe 5,75%1 000,002 60010 77510 3762,75

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2022-04-21Stałe 1,875%1 000,007003 0873 1900,85

PEMEX210821E (XS1568875444)Inny aktywny rynekQUOTRIXPetroleos MexicanosMeksyk2021-08-21Stałe 2,50%1 000,008003 4253 7030,98

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)Aktywny rynek - rynek regulowanySix Swiss ExchangeSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2021-09-17Stałe 1,00%5 000,003607 0517 5051,99

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki NamibiiNamibia2021-11-03Stałe 5,50%1 000,002 70010 39410 5112,79

SERGB280921U (XS0680231908)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki SerbiiSerbia2021-09-28Stałe 7,25%1 000,004 59918 51118 1084,79

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2022-03-25Stałe 5,125%1 000,008003 0673 1530,84

UKRGB010921U (XS1303920083)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2021-09-01Stałe 7,75%1 000,001 1004 6454 3331,15

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


33 476 992204 554208 39055,30

Obligacje


33 476 992204 554208 39055,30

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2028-10-16Zmienne 1,80%500 000,0073 5003 5130,93

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2033-10-14Zmienne 2,05%500 000,0073 5003 5150,93

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2031-06-04Zmienne 1,95%500 000,0052 5002 5030,67

DBKAZ101222 (XS0860582435)Inny aktywny rynekRynek dealerskiBank Rozwoju KazachstanuKazachstan2022-12-10Stałe 4,125%1 000,002 70010 68410 7482,85

DOMGB250127U (USP3579EBV85)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2027-01-25Stałe 5,95%1 000,004001 6981 7560,47

DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2030-01-30Stałe 4,50%1 000,006002 3502 3760,63

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2025-01-27Stałe 5,50%1 000,001004094280,11

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zerokuponowe1,00170 0003463600,10

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zmienne 0,50%1,00240 0008667880,21

EGYGB310147U (XS1558078496)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2047-01-31Stałe 8,50%1 000,001 4005 5955 7531,53

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2025-04-11Stałe 4,75%1 000,009003 9064 3001,14

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)Aktywny rynek - rynek regulowanyGettex ExchangeSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2031-04-11Stałe 6,375%1 000,004301 8462 0590,55

FPC0725 (PL0000500286)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Gospodarstwa KrajowegoPolska2025-07-03Stałe 1,25%1 000,005 3005 2605 4291,44

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa Republiki GreckiejGrecja2022-08-01Stałe 4,375%1 000,001 3006 0586 4151,70

IGB150124 (USY20721BJ74)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2024-01-15Stałe 5,875%1 000,001 7808 2187 8352,08

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2025-07-30Stałe 3,375%1 000,003501 7751 8210,48

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska2025-10-22Stałe 2,90%1 000,007503 1083 0720,82

LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)Inny aktywny rynekRynek dealerskiLUKOIL INTL FINANCE BVHolandia2023-04-24Stałe 4,563%1 000,001 0004 0524 0681,08

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangeNORTH MACEDONIAMacedonia2026-06-03Stałe 3,675%1 000,007503 2803 7541,00

MARGB111222U (XS0850020586)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2022-12-11Stałe 4,25%1 000,003 00011 72812 0213,19

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Meksykańskich Stanów ZjednoczonychMeksyk2026-04-08Stałe 1,625%1 000,004602 1372 2060,59

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2027-12-15Stałe 2,375%1 000,005001 8411 8730,50

MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2050-12-15Stałe 4,00%1 000,001 5005 2175 3211,41

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyP4 sp. z o.o.Polska2026-12-11Zmienne 2,00%500 000,0084 0004 0041,06

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)Inny aktywny rynekEUROTLXPetroleos MexicanosMeksyk2025-02-24Stałe 5,50%1 000,006002 9003 0240,80

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2023-03-15Stałe 5,125%1 000,002 50011 86312 0863,21

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPETKIM PETROKIMYA HOLDINGTurcja2023-01-26Stałe 5,875%1 000,001 0003 8434 0041,06

PS1026 (PL0000113460)Inny aktywny rynekTreasury Bondspot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2026-10-25Stałe 0,25%1 000,0029 00027 43727 4777,29

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa WęgierWęgry2023-02-21Stałe 5,375%2 000,001 0509 5208 7952,33

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2024-03-25Stałe 5,375%2 000,001951 7291 6960,45

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2030-02-08Stałe 2,50%1 000,006502 7323 1850,84

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2026-12-08Stałe 2,00%1 000,001 0004 2584 9171,30

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)Aktywny rynek - rynek regulowanyLuxembourg Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2023-08-22Stałe 4,375%2 000,001 50012 61412 5003,32

SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2026-12-21Stałe 10,50%1,0023 000 0007 0206 9491,84

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2031-02-28Stałe 7,00%1,0010 000 0001 8452 3380,62

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2025-06-14Stałe 3,25%1 000,004001 6591 8000,48

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2024-03-22Stałe 5,75%1 000,007002 6952 8090,75

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2031-01-15Stałe 5,95%1 000,005001 8741 9350,51

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2022-09-01Stałe 7,75%1 000,001 3305 4145 4541,45

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2030-11-25Stałe 3,70%1 000,008303 1433 1620,84

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2024-02-20Stałe 4,75%1 000,002 1508 8338 8652,35

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2029-02-20Stałe 5,375%1 000,003401 3011 4760,39

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
69000,00

10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of TradeChicago Board of TradeStany ZjednoczoneTeoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%34000,00

DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyDAX Indeks10000,00

EURO-BUND FUTURE SEP21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyTeoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%25000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
2102150,06

FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaCHF (1 830 000,00)10-150,00

FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaEUR (10 000 000,00)10-218-0,06

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (600 000,00)10-20,00

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaEUR (725 000,00)10120,00

FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyJPY (138 101 228,00)10680,02

FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (15 000 000,00)106530,17

FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 755 000,00)10-350-0,09

FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 610 000,00)10-404-0,11

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (6 750 000,00)10-115-0,03

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (1 400 000,00)10-120,00

FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (10 000 000,00)101 3560,36

FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (5 381 080,12)1060,00

FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (26 338 346,50)10400,01

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)10-52-0,01

IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00)10-28-0,01

IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PRIBO6M (118 000 000,00)10-164-0,04

IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa MXN-TIIE (50 000 000,00)10-53-0,01

IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00)10-67-0,02

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa RUB-MOSPPRIME3M (110 000 000,00)102090,06

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJP Morgan SecuritiesWielka Brytaniastopa procentowa RUB-MOSPPRIME3M (290 000 000,00)10-332-0,09

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00)10-317-0,09UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


1110,00

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ForteNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte1110,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock ExchangeInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETFIrlandia25 3361 6651 8840,50
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja5 3005 2605 4291,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021-20,00Wartośc według wyceny na dzien bilansowy w tys. to wartości ujemne tak jak pokazano poniżej:FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021-20,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis

AKORD_nota 1.pdfPOLITYKA RACHUNKOWOŚCI


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat5 045

Z tytułu instrumentów pochodnych463

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy22

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe3 981

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń3 897

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów5 313

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych2 129

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 884

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw16

Pozostałe zobowiązania2 169

z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń1 582

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie577

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

16 543

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.5 6395 639

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CHF519

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CZK974173

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. EUR1 1115 023

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. HUF00

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. (MXN)MXN10

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. (RUB)RUB4 243221

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. USD1 4385 468II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

26 603


23 05123 051

BRLBRL00


CHF936


CZK764134


EUR4171 895


HUF4245


JPY00

MXNMXN15629

RUBRUB5 431274


USD2851 074

ZARZAR398105
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

AKORD_nota 5.pdfNOTA-5 RYZYKA

AKORD_nota 6.pdfNOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego12,00725,002021-07-013 289,002021-07-01


FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021Pozycja długaFX swapsprawne zarządzanie portfelem68,001 036,002021-07-14138 101,002021-07-14


FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-2,00600,002021-07-142 711,002021-07-14


FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-115,006 750,002021-07-1625 552,002021-07-16


FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego6,005 381,002021-07-261 429,002021-07-26


FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego40,0026 338,002021-07-267 003,002021-07-26


FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego653,0015 000,002021-08-1857 686,002021-08-18


FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-350,004 755,002021-08-1917 730,002021-08-19


FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-404,004 610,002021-08-1917 124,002021-08-19


FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-218,0010 000,002021-08-2345 027,002021-08-23


FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-15,001 830,002021-09-207 540,002021-09-20


FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego1 356,0010 000,002021-12-1539 378,002021-12-15


FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-12,001 400,002021-12-165 311,002021-12-16


EURO-BUND FUTURE SEP21Pozycja krótkaRXU1sprawne zarządzanie portfelem-340,00


2021-09-08


DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)Pozycja długaDFWU1sprawne zarządzanie portfelem-53,00


2021-09-17


10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)Pozycja krótkaTYU1sprawne zarządzanie portfelem-663,00


2021-09-21


IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Pozycja długaIRS RUB 08.06.2022sprawne zarządzanie portfelem-332,00

290 000,002022-06-08


IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Pozycja długaIRS RUB 03.10.2024ograniczenie ryzyka inwestycyjnego209,00

110 000,002024-10-03


IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Pozycja długaIRS BRL 02.01.2025sprawne zarządzanie portfelem-52,00

7 497,002025-01-02


IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)Pozycja długaIRS PLN 14.05.2026sprawne zarządzanie portfelem-67,00

21 500,002026-05-14


IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002)Pozycja długaIRS CZK 14.05.2026sprawne zarządzanie portfelem-28,00

121 500,002026-05-14


IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Pozycja długaIRS ZAR 02.12.2030sprawne zarządzanie portfelem-317,00

47 000,002030-12-02


IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001)Pozycja długaIRS CZK 23.04.2031sprawne zarządzanie portfelem-164,00

118 000,002031-04-23


IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001)Pozycja długaIRS MXN 12.06.2031sprawne zarządzanie portfelem-53,00

50 000,002031-06-12


Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKANOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:77 373

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk77 373

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluty 1 półrocze


2021 roku


Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.16 543


w walucie sprawozdania finansowegow tys.5 639


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.10 904


w walucie obcejw tys. CHF5


w walucie sprawozdania finansowegow tys.19


w walucie obcejw tys. CZK974


w walucie sprawozdania finansowegow tys.173


w walucie obcejw tys. EUR1 111


w walucie sprawozdania finansowegow tys.5 023


w walucie obcejw tys. HUFw walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcej (MXN)w tys.MXN1


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcej (RUB)w tys.RUB4 243


w walucie sprawozdania finansowegow tys.221


w walucie obcejw tys. USD1 438


w walucie sprawozdania finansowegow tys.5 468


Należnościw tys.9 511


w walucie sprawozdania finansowegow tys.274


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.9 237


w walucie obcejw tys. EUR570


w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 577


w walucie obcej (MXN)w tys.MXN0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. USD1 629


w walucie sprawozdania finansowegow tys.6 197


w walucie obcej (ZAR)w tys.ZAR1 746


w walucie sprawozdania finansowegow tys.463


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.77 373


w walucie sprawozdania finansowegow tys.77 373


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.w walucie obcejw tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuw tys.252 189


w walucie sprawozdania finansowegow tys.27 478


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.224 711


w walucie obcejw tys. CHF1 821


w walucie sprawozdania finansowegow tys.7 506


w walucie obcejw tys. EUR11 604


w walucie sprawozdania finansowegow tys.52 459


w walucie obcej (RUB)w tys.RUB0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. USD40 873


w walucie sprawozdania finansowegow tys.155 459


w walucie obcej (ZAR)w tys.ZAR35 006


w walucie sprawozdania finansowegow tys.9 287


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuw tys.21 309


w walucie sprawozdania finansowegow tys.18 965


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.2 344


w walucie obcej (ZAR)w tys.BRL0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. CZK0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. EUR3


w walucie sprawozdania finansowegow tys.12


w walucie obcejw tys. JPY1 975


w walucie sprawozdania finansowegow tys.68


w walucie obcej (MXN)w tys.MXN0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys.RUB4 019


w walucie sprawozdania finansowegow tys.209


w walucie obcejw tys. USD528


w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 009


w walucie obcej (ZAR)w tys.ZAR173


w walucie sprawozdania finansowegow tys.46


Zobowiązaniaw tys.18 511


w walucie sprawozdania finansowegow tys.9 555


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.8 956


w walucie obcej (BRL)w tys.BRL68


w walucie sprawozdania finansowegow tys.52


w walucie obcejw tys. CHF4


w walucie sprawozdania finansowegow tys.15


w walucie obcejw tys. CZK1 077


w walucie sprawozdania finansowegow tys.191


w walucie obcejw tys. EUR399


w walucie sprawozdania finansowegow tys.1 802


w walucie obcejw tys. JPY0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcej (MXN)w tys.MXN276


w walucie sprawozdania finansowegow tys.53


w walucie obcej (RUB)w tys.RUB6 385


w walucie sprawozdania finansowegow tys.332


w walucie obcejw tys. USD1 629


w walucie sprawozdania finansowegow tys.6 194


w walucie obcej (ZAR)w tys.ZAR1 195


w walucie sprawozdania finansowegow tys.317


Razemw tys.358 414


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe0633-350

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą041-80

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta100 JPY3,44 JPYBRL0,77BRLCHF4,12 CHFCZK0,18 CZKEUR4,52 EURMXN0,19MXNRUB0,05RUBUSD3,80 USDZAR0,27ZAR

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1 306-4 101
- dłużne papiery wartościowe639-4 320
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-7 8875 013
- dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości


Pozostałe


WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach


Przychody odsetkowe


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości


Dodatnie saldo różnic kursowych


Pozostałe:


Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Część stała wynagrodzenia3 224
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-08-24ROBERT KUBINPREZES ZARZĄDU
2021-08-24CEZARY IWAŃSKIWICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-24DARIUSZ LASEKWICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-24MARCIN ŻÓŁTEKWICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-08-24MARCIN BIELECKIDYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk