• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-08-04 07:50)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-04
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
361778719www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210630.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWE01.04.2021 - 30.06.2021poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat2 506554

Koszty funduszu netto2 359522

Przychody z lokat netto14733

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-448-99

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 100243

Wynik z operacji799177

Zobowiązania18 5114 095

Aktywa376 92583 376

Aktywa netto358 41479 281

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 930 998

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,2827,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,270,06


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2021 roku.
BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa376 925345 001321 686277 133

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 54324 3104 47515 278

Należności9 51110 9975 3062 541

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu77 37381 25878 36889 799

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:252 189208 353213 187154 915

dłużne papiery wartościowe250 305206 592212 401151 160

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:21 30920 08320 35014 600

dłużne papiery wartościowe18 96419 01718 93913 542

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania18 51116 58418 91811 255
Aktywa netto (I-II)358 414328 417302 768265 878

Kapitał funduszu330 969301 771270 873242 418

Kapitał wpłacony566 958528 876489 890442 202

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-235 989-227 105-219 017-199 784

Dochody zatrzymane26 32026 62131 68222 860

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto7 4597 3126 2404 947

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat18 86119 30925 44217 913

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 12525213600

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)358 414328 417302 768265 878
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 692 6252 441 6672 202 394

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,28121,97124,00120,72
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 930 998Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 2 930 998


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 122,28
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat2 5064 7901 6124 210

Dywidendy i inne udziały w zyskach004853

Przychody odsetkowe2 5044 7881 5613 247

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych000900

Pozostałe22310
Koszty funduszu2 3593 5711 6392 801

Wynagrodzenie dla towarzystwa1 7263 2241 3622 600

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza30623159

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości611611

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne001010

Koszty odsetkowe0001

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych493311750

Pozostałe10424355120
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)2 3593 5711 6392 801

Przychody z lokat netto (I-IV)1471 219-271 409

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)652-5 6695 868-6 314

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-448-6 581984-1 455

z tytułu różnic kursowych-670-431 2102 194

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 1009124 884-4 859

z tytułu różnic kursowych-7 187674-5 1661 138

Wynik z operacji799-4 4505 841-4 905
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,27-1,522,65-2,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,27-1,522,65-2,23
Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego328 417302 768239 743239 743

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:799-4 4503 530-4 905

przychody z lokat netto1471 2192 7021 409

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-448-6 5816 074-1 455

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 100912-5 246-4 859

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji799-4 4503 530-4 905

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:29 19860 09659 49531 040

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)38 08277 06898 54650 858

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-8 884-16 972-39 051-19 818

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym29 99755 64663 02526 135

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego358 414358 414302 768265 878

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym346 365325 329284 018261 539

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych311 025628 299810 101413 891

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych72 652138 968323 040166 103

saldo zmian238 373489 331487 061247 788

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych4 983 6514 983 6514 355 3523 959 142

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 052 6532 052 6531 913 6851 756 748

saldo zmian2 930 9982 930 9982 441 6672 202 394

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 930 9982 930 9982 441 6672 202 394

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego121,97124,00122,66122,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego122,28122,28124,00120,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,25-1,391,09-1,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,28121,97118,13118,13

data wyceny2021-06-302021-03-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,62122,88123,69123,03

data wyceny2021-05-312021-01-292020-12-302020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym122,28122,28123,69120,72

data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-302020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,28121,97124,00120,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,002,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,040,040,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,010,010,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa obejmuje wynagrodzenie stałe i zmienne za zarządzane Funduszem. Procentowy udział kosztów funduszu zaprezentowany jest w skali roku.
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-37 692-46 168-5 293-34 483

Wpływy2 709 2215 154 5252 913 7375 584 199

Z tytułu posiadanych lokat2 4145 4511 0922 596

Z tytułu zbycia składników lokat2 685 2005 113 3352 898 9185 499 285

Pozostałe21 60735 73913 72782 318
Wydatki2 746 9135 200 6932 919 0305 618 682

Z tytułu posiadanych lokat3111101

Z tytułu nabycia składników lokat2 731 3865 164 6032 907 5305 539 963

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 6563 1711 3482 543

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję63563500

Z tytułu opłat dla depozytariusza31633157

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości81099

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe13 16632 10010 11276 109
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej29 99558 056-8 72531 692

Wpływy38 08477 0711 97350 877

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych38 08277 0691 96950 857

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki22420

Pozostałe0000
Wydatki8 08919 01510 69819 185

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych8 08819 01310 69719 178

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki1217

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-70180-71892

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-7 69711 888-14 018-2 791

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 4754 47529 36717 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)16 54316 54315 27815 278
Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210630.pdfInformacja dodatkowa PZU FIZ Akord


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe265 509269 26971,44216 238225 60965,40223 265231 34071,92161 961164 70259,43

Instrumenty pochodne02 3440,6201 0650,3101 4100,4401 0570,39

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne110,00110,00110,00210,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą1 6651 8840,501 6651 7610,517867860,243 5613 7551,36

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


13 65960 95560 87916,14

Obligacje


13 65960 95560 87916,14

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki GwatemaliGwatemala2022-06-06Stałe 5,75%1 000,002 60010 77510 3762,75

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2022-04-21Stałe 1,875%1 000,007003 0873 1900,85

PEMEX210821E (XS1568875444)Inny aktywny rynekQUOTRIXPetroleos MexicanosMeksyk2021-08-21Stałe 2,50%1 000,008003 4253 7030,98

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)Aktywny rynek - rynek regulowanySix Swiss ExchangeSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2021-09-17Stałe 1,00%5 000,003607 0517 5051,99

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki NamibiiNamibia2021-11-03Stałe 5,50%1 000,002 70010 39410 5112,79

SERGB280921U (XS0680231908)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki SerbiiSerbia2021-09-28Stałe 7,25%1 000,004 59918 51118 1084,79

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2022-03-25Stałe 5,125%1 000,008003 0673 1530,84

UKRGB010921U (XS1303920083)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2021-09-01Stałe 7,75%1 000,001 1004 6454 3331,15

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


33 476 992204 554208 39055,30

Obligacje


33 476 992204 554208 39055,30

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2028-10-16Zmienne 1,80%500 000,0073 5003 5130,93

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2033-10-14Zmienne 2,05%500 000,0073 5003 5150,93

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2031-06-04Zmienne 1,95%500 000,0052 5002 5030,67

DBKAZ101222 (XS0860582435)Inny aktywny rynekRynek dealerskiBank Rozwoju KazachstanuKazachstan2022-12-10Stałe 4,125%1 000,002 70010 68410 7482,85

DOMGB250127U (USP3579EBV85)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2027-01-25Stałe 5,95%1 000,004001 6981 7560,47

DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2030-01-30Stałe 4,50%1 000,006002 3502 3760,63

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2025-01-27Stałe 5,50%1 000,001004094280,11

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zerokuponowe1,00170 0003463600,10

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zmienne 0,50%1,00240 0008667880,21

EGYGB310147U (XS1558078496)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2047-01-31Stałe 8,50%1 000,001 4005 5955 7531,53

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2025-04-11Stałe 4,75%1 000,009003 9064 3001,14

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)Aktywny rynek - rynek regulowanyGettex ExchangeSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2031-04-11Stałe 6,375%1 000,004301 8462 0590,55

FPC0725 (PL0000500286)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Gospodarstwa KrajowegoPolska2025-07-03Stałe 1,25%1 000,005 3005 2605 4291,44

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa Republiki GreckiejGrecja2022-08-01Stałe 4,375%1 000,001 3006 0586 4151,70

IGB150124 (USY20721BJ74)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2024-01-15Stałe 5,875%1 000,001 7808 2187 8352,08

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2025-07-30Stałe 3,375%1 000,003501 7751 8210,48

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska2025-10-22Stałe 2,90%1 000,007503 1083 0720,82

LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)Inny aktywny rynekRynek dealerskiLUKOIL INTL FINANCE BVHolandia2023-04-24Stałe 4,563%1 000,001 0004 0524 0681,08

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangeNORTH MACEDONIAMacedonia2026-06-03Stałe 3,675%1 000,007503 2803 7541,00

MARGB111222U (XS0850020586)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2022-12-11Stałe 4,25%1 000,003 00011 72812 0213,19

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Meksykańskich Stanów ZjednoczonychMeksyk2026-04-08Stałe 1,625%1 000,004602 1372 2060,59

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2027-12-15Stałe 2,375%1 000,005001 8411 8730,50

MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2050-12-15Stałe 4,00%1 000,001 5005 2175 3211,41

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyP4 sp. z o.o.Polska2026-12-11Zmienne 2,00%500 000,0084 0004 0041,06

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)Inny aktywny rynekEUROTLXPetroleos MexicanosMeksyk2025-02-24Stałe 5,50%1 000,006002 9003 0240,80

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2023-03-15Stałe 5,125%1 000,002 50011 86312 0863,21

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPETKIM PETROKIMYA HOLDINGTurcja2023-01-26Stałe 5,875%1 000,001 0003 8434 0041,06

PS1026 (PL0000113460)Inny aktywny rynekTreasury Bondspot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2026-10-25Stałe 0,25%1 000,0029 00027 43727 4777,29

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa WęgierWęgry2023-02-21Stałe 5,375%2 000,001 0509 5208 7952,33

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2024-03-25Stałe 5,375%2 000,001951 7291 6960,45

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2030-02-08Stałe 2,50%1 000,006502 7323 1850,84

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2026-12-08Stałe 2,00%1 000,001 0004 2584 9171,30

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)Aktywny rynek - rynek regulowanyLuxembourg Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2023-08-22Stałe 4,375%2 000,001 50012 61412 5003,32

SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2026-12-21Stałe 10,50%1,0023 000 0007 0206 9491,84

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2031-02-28Stałe 7,00%1,0010 000 0001 8452 3380,62

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2025-06-14Stałe 3,25%1 000,004001 6591 8000,48

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2024-03-22Stałe 5,75%1 000,007002 6952 8090,75

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2031-01-15Stałe 5,95%1 000,005001 8741 9350,51

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2022-09-01Stałe 7,75%1 000,001 3305 4145 4541,45

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2030-11-25Stałe 3,70%1 000,008303 1433 1620,84

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2024-02-20Stałe 4,75%1 000,002 1508 8338 8652,35

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2029-02-20Stałe 5,375%1 000,003401 3011 4760,39

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
69000,00

10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of TradeChicago Board of TradeStany ZjednoczoneTeoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%34000,00

DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyDAX Indeks10000,00

EURO-BUND FUTURE SEP21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyTeoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%25000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
2102150,06

FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaCHF (1 830 000,00)10-150,00

FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaEUR (10 000 000,00)10-218-0,06

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (600 000,00)10-20,00

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaEUR (725 000,00)10120,00

FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyJPY (138 101 228,00)10680,02

FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (15 000 000,00)106530,17

FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 755 000,00)10-350-0,09

FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 610 000,00)10-404-0,11

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (6 750 000,00)10-115-0,03

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (1 400 000,00)10-120,00

FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (10 000 000,00)101 3560,36

FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (5 381 080,12)1060,00

FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (26 338 346,50)10400,01

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)10-52-0,01

IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00)10-28-0,01

IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PRIBO6M (118 000 000,00)10-164-0,04

IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa MXN-TIIE (50 000 000,00)10-53-0,01

IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00)10-67-0,02

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00)102090,06

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJP Morgan SecuritiesWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00)10-332-0,09

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00)10-317-0,09UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


1110,00

FIZ_FORTENienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte1110,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock ExchangeInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETFIrlandia25 3361 6651 8840,50
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja5 3005 2605 4291,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021
0,00


Uzupełnienie tabeli z uwagi na brak możliwości wpisania wartości ujemnej:FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021-20,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210630.pdfPolityka rachunkowości PZU FIZ AkordNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat5 045

Z tytułu instrumentów pochodnych463

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy22

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe3 981

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń3 897


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów5 313

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych2 129

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 884

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw26

Pozostałe zobowiązania2 159

z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń1 582


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-03ROBERT KUBINPREZES ZARZĄDU
2021-08-03CEZARY IWAŃSKIWICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-03DARIUSZ LASEKWICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-03MARCIN ŻÓŁTEKWICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-03MARCIN BIELECKIDYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk