• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-05-05 17:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-01-01do2021-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-05-05
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-33-092361778719www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210331.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWE01.01.2021 - 31.03.2021poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat2 746601

Koszty funduszu netto1 674366

Przychody z lokat netto1 072234

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-6 133-1 341

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-188-41

Wynik z operacji-5 249-1 148

Zobowiązania16 5843 559

Aktywa345 00174 030

Aktywa netto328 41770 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 692 6252 692 625

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny121,9726,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,95-0,43


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2021 roku.

BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2020roku2020roku

Aktywa345 001321 686321 686282 631

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty24 3104 4754 47529 367

Należności10 9975 3065 3069 557

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu81 25878 36878 36859 992

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:208 353213 187213 187169 290

dłużne papiery wartościowe206 592212 401212 401168 886

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:20 08320 35020 35014 425

dłużne papiery wartościowe19 01718 93918 93913 682

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania16 58418 91818 91815 443
Aktywa netto (I-II)328 417302 768302 768267 188

Kapitał funduszu301 771270 873270 873249 569

Kapitał wpłacony528 876489 890489 890440 232

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-227 105-219 017-219 017-190 663

Dochody zatrzymane26 62131 68231 68221 903

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto7 3126 2406 2404 974

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat19 30925 44225 44216 929

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia25213213-4 284

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)328 417302 768302 768267 188
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 692 6252 441 6672 441 6672 261 780

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,97124,00124,00118,13
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 692 625Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny121,97


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 2 692 625


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 121,97
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat2 7462 7462 7732 773

Dywidendy i inne udziały w zyskach0055

Przychody odsetkowe2 2842 2841 6861 686

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych4624621 0751 075

Pozostałe0077
Koszty funduszu1 6741 6741 3371 337

Wynagrodzenie dla towarzystwa1 4981 4981 2381 238

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza32322828

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości5555

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0011

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe1391396565
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)1 6741 6741 3371 337

Przychody z lokat netto (I-IV)1 0721 0721 4361 436

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-6 321-6 321-12 182-12 182

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-6 133-6 133-2 439-2 439

z tytułu różnic kursowych627627984984

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-188-188-9 743-9 743

z tytułu różnic kursowych7 8617 8616 3046 304

Wynik z operacji-5 249-5 249-10 746-10 746
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,95-1,95-4,75-4,75

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,95-1,95-4,75-4,75
Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego302 768302 768239 743239 743

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-5 249-5 2493 530-10 746

przychody z lokat netto1 0721 0722 7021 436

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-6 133-6 1336 074-2 439

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-188-188-5 246-9 743

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-5 249-5 2493 530-10 746

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:30 89830 89859 49538 191

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)38 98638 98698 54648 888

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-8 088-8 088-39 051-10 697

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym25 64925 64963 02527 445

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego328 417328 417302 768267 188

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym304 059304 059284 018249 166

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych317 274317 274810 101397 727

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych66 31666 316323 04090 553

saldo zmian250 958250 958487 061307 174

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 692 6252 692 625liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych4 672 6264 672 6264 355 3523 942 978

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 980 0011 980 0011 913 6851 681 198

saldo zmian2 692 6252 692 6252 441 6672 261 780

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 692 6252 692 6252 441 6672 261 780

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego124,00124,00122,66122,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego121,97121,97124,00118,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,64-1,641,09-3,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym121,97121,97118,13118,13

data wyceny2021-03-312021-03-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,88122,88123,69123,03

data wyceny2021-01-292021-01-292020-12-302020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym121,97121,97123,69118,13

data wyceny2021-03-312021-03-312020-12-302020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00124,00118,13

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,001,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,040,040,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,010,010,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa obejmuje wynagrodzenie stałe i zmienne za zarządzane Funduszem. Procentowy udział kosztów funduszu zaprezentowany jest w skali roku.
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-8 476-8 476-29 190-29 190

Wpływy2 445 3042 445 3042 670 4622 670 462

Z tytułu posiadanych lokat3 0373 0371 5041 504

Z tytułu zbycia składników lokat2 428 1352 428 1352 600 3672 600 367

Pozostałe14 13214 13268 59168 591
Wydatki2 453 7802 453 7802 699 6522 699 652

Z tytułu posiadanych lokat808011

Z tytułu nabycia składników lokat2 433 2172 433 2172 632 4332 632 433

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 5151 5151 1951 195

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza32322626

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości2200

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe18 93418 93465 99765 997
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej28 06128 06140 41740 417

Wpływy38 98738 98748 90448 904

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych38 98738 98748 88848 888

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki001616

Pozostałe0000
Wydatki10 92610 9268 4878 487

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych10 92510 9258 4818 481

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki1166

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych250250963963

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)19 58519 58511 22711 227

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 4754 47517 17717 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)24 31024 31029 36729 367
Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.


INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210331.pdfInformacja dodatkowa PZU FIZ Akord


SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe216 238225 60965,40223 265231 34071,92223 265231 34071,92181 461182 56864,60

Instrumenty pochodne01 0650,3101 4100,4401 4100,4407420,26

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne110,00110,00110,00110,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą1 6651 7610,517867860,247867860,243974040,14

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


11 55952 57454 86715,91

Obligacje


11 55952 57454 86715,91

PEMEX210821E (XS1568875444)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2021-08-21Stałe 2,50%1 000,008003 4253 8091,10

PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744)Inny aktywny rynekQUOTRIXORLEN CAPITAL ABSzwecja2021-06-30Stałe 2,50%1 000,001 2005 4815 7291,66

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)Aktywny rynek - rynek regulowanySix Swiss ExchangeSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2021-09-17Stałe 1,00%5 000,003607 0517 6772,23

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki NamibiiNamibia2021-11-03Stałe 5,50%1 000,002 70010 39411 1343,23

SERGB280921U (XS0680231908)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki SerbiiSerbia2021-09-28Stałe 7,25%1 000,004 59918 51118 8475,46

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2022-03-25Stałe 5,125%1 000,008003 0673 1940,93

UKRGB010921U (XS1303920083)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2021-09-01Stałe 7,75%1 000,001 1004 6454 4771,30

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


10 548 125163 664170 74249,49

Obligacje


10 548 125163 664170 74249,49

ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki AngoliiAngola2025-11-12Stałe 9,50%1 000,004301 5801 8530,54

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2028-10-16Zmienne 1,80%500 000,0073 5003 5291,02

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2033-10-14Zmienne 2,05%500 000,0073 5003 5331,02

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2031-06-04Zmienne 1,95%500 000,0052 5002 5150,73

DOMGB250127U (USP3579EBV85)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2027-01-25Stałe 5,95%1 000,004001 6981 8030,52

DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2030-01-30Stałe 4,50%1 000,006002 3502 4220,70

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2025-01-27Stałe 5,50%1 000,001004094400,13

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zerokuponowe1,00170 0003462750,08

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zmienne 0,50%1,00240 0008665640,16

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2025-04-11Stałe 4,75%1 000,009003 9064 5551,32

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)Inny aktywny rynekQUOTRIXSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2031-04-11Stałe 6,375%1 000,004301 8462 1860,63

FPC0725 (PL0000500286)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Gospodarstwa KrajowegoPolska2025-07-03Stałe 1,25%1 000,005 3005 2605 4161,57

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)Inny aktywny rynekMTS GreeceSkarb Państwa Republiki GreckiejGrecja2022-08-01Stałe 4,375%1 000,001 3006 0586 5961,91

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki GwatemaliGwatemala2022-06-06Stałe 5,75%1 000,002 60010 77511 0453,20

IGB150124 (USY20721BJ74)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2024-01-15Stałe 5,875%1 000,001 7808 2188 0902,35

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2025-07-30Stałe 3,375%1 000,003501 7751 8550,54

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska2025-10-22Stałe 2,90%1 000,007503 1083 1960,93

LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)Inny aktywny rynekRynek dealerskiLUKOIL INTL FINANCE BVHolandia2023-04-24Stałe 4,563%1 000,001 0004 0524 2811,24

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)Inny aktywny rynekRynek dealerskiNORTH MACEDONIAMacedonia2026-06-03Stałe 3,675%1 000,007503 2803 9441,14

MARGB111222U (XS0850020586)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2022-12-11Stałe 4,25%1 000,003 00011 72812 6473,68

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Meksykańskich Stanów ZjednoczonychMeksyk2026-04-08Stałe 1,625%1 000,004602 1372 3030,67

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2027-12-15Stałe 2,375%1 000,005001 8411 9380,56

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyP4 sp. z o.o.Polska2026-12-11Zmienne 2,00%500 000,0084 0004 0241,17

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2022-04-21Stałe 1,875%1 000,007003 0873 3210,96

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)Inny aktywny rynekEUROTLXPetroleos MexicanosMeksyk2025-02-24Stałe 5,50%1 000,006002 9003 0330,88

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2023-03-15Stałe 5,125%1 000,001 0004 6574 9121,42

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPETKIM PETROKIMYA HOLDINGTurcja2023-01-26Stałe 5,875%1 000,001 0003 8434 0651,18

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2023-02-21Stałe 5,375%2 000,001 0509 5209 1412,65

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2024-03-25Stałe 5,375%2 000,001951 7291 7560,51

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Federacji RosyjskiejRosja2028-01-19Stałe 7,05%1 000,00104 0006 1915 5911,62

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2030-02-08Stałe 2,50%1 000,006502 7323 2430,94

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2026-12-08Stałe 2,00%1 000,001 0004 2585 0111,45

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2023-08-22Stałe 4,375%2 000,001 50012 61412 9963,77

RUSGB270526U (RU000A0JWHA4)Aktywny rynek - rynek regulowanyMoscow Stock ExchangeSkarb Państwa Federacji RosyjskiejRosja2026-05-27Stałe 4,75%200 000,0032 6182 7110,79

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2031-02-28Stałe 7,00%1,0010 000 0001 8452 2120,64

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)Aktywny rynek - rynek regulowanyBerlin Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2025-06-14Stałe 3,25%1 000,004001 6591 8270,53

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2024-03-22Stałe 5,75%1 000,007002 6952 7610,80

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2031-01-15Stałe 5,95%1 000,005001 8741 8450,53

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2022-09-01Stałe 7,75%1 000,008303 4323 4971,01

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2030-11-25Stałe 3,70%1 000,008303 1433 2490,94

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2024-02-20Stałe 4,75%1 000,002 1508 8339 0752,63

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2029-02-20Stałe 5,375%1 000,003401 3011 4860,43

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
286000,00

10 Year US Treasury Note Jun 21 (USTYM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of TradeChicago Board of TradeStany ZjednoczoneTeoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%43000,00

E-Mini Russ 2000 Jun21_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile ExchangeChicago Mercantile ExchangeStany ZjednoczoneRussell 2000 Index8000,00

Euro STOXX 50 Index FUTURE Jun21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyEURO STOXX 50 Price EUR19000,00

EURO STOXX BANK Jun21_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyEURO STOXX Banks Price EUR190000,00

EURO-BUND FUTURE JUN21 (DERXM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyTeoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%22000,00

S&P500 EMINI FUT JUN21 (USESM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile ExchangeCME-Chicago Mercantile ExchangeStany ZjednoczoneS&P 500 Indeks4000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
200-6 896-2,00

FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaCHF (1 830 000,00)10-198-0,06

FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaEUR (10 000 000,00)10-1 683-0,49

FX Swap EUR PLN 22.03.2021 12.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaEUR (200 000,00)10-70,00

FX Swap EUR PLN 25.03.2021 15.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaEUR (1 200 000,00)10-49-0,01

FX Swap JPY EUR 30.03.2021 13.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyJPY (138 101 228,00)10-29-0,01

FX Swap RUB PLN 02.04.2021 13.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaRUB (1 000 000,00)1000,00

FX Swap RUB PLN 23.03.2021 13.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaRUB (113 000 000,00)10-110,00

FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (15 000 000,00)10-1 782-0,52

FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 755 000,00)10-1 121-0,33

FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (4 610 000,00)10-1 152-0,33

FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (10 000 000,00)10-253-0,07

FX Swap USD PLN 30.03.2021 30.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBNP PARIBASFrancjaUSD (2 030 000,00)10-61-0,02

FX Swap ZAR PLN 25.03.2021 15.04.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (6 055 000,00)10-32-0,01

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)10-125-0,04

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00)10-827-0,24

IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.Polskastopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00)10880,03

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00)102050,06

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJP Morgan SecuritiesWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00)103560,10

IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00)104160,12

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00)10-631-0,18UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


1110,00

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ForteNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte1110,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock ExchangeInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETFIrlandia25 3361 6651 7610,51
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja5 3005 2605 4161,57

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210331.pdfPolityka rachunkowości PZU FIZ AkordNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek173

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe10 824

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń10 801


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych7 961

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 088

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw27

Pozostałe zobowiązania508


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-05ROBERT KUBINPREZES ZARZĄDU


2021-05-05CEZARY IWAŃSKIWICEPREZES ZARZĄDU


2021-05-05DARIUSZ LASEKWICEPREZES ZARZĄDU


2021-05-05MARCIN ŻÓŁTEKWICEPREZES ZARZĄDU


2021-05-05MARCIN BIELECKIDYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk