• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-04-15 17:20)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210415_172044_0598246234_Wprowadzenie_AKORD.pdf
20210415_172044_0598246234_2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtml
20210415_172044_0598246234_2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml
20210415_172044_0598246234_List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml
20210415_172044_0598246234_List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml
20210415_172044_0598246234_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Informacja_dodatkowa_AKORD.pdf
20210415_172044_0598246234_STFR_PZU_FIZ_AKORD_20201231.pdf
20210415_172044_0598246234_Informacja_art._222b_do_spr._fin_FIZ_AKORD.xhtml
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtml
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtml
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtml
20210415_172044_0598246234_Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtml
20210415_172044_0598246234_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtml
20210415_172044_0598246234_Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtml
20210415_172044_0598246234_Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_PZU_FIZ_Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_do_xhtml.xhtml
20210415_172044_0598246234_PZU_FIZ_Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_do_xhtml.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_PZU_FIZ_Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_do_xhtml.xhtml
20210415_172044_0598246234_PZU_FIZ_Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_do_xhtml.xhtml.xades
20210415_172044_0598246234_Nota_1-Polityka_rachunkowosci_AKORD.pdf
20210415_172044_0598246234_Nota_5_AKORD.pdf
20210415_172044_0598246234_Nota_6_AKORD.pdf
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-15
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)(numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A2021-04-14
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Wprowadzenie_AKORD.pdfWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PZU FIZ AKORD za 2020 rok

2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtmlRoczne Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Akord

2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtml.xadesRoczne Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Akord-podpisKOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

PlikOpis

List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtmlPismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA

List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA -podpis

List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtmlList Zarządu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord

List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xadesList Zarządu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord -podpisSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

PlikOpis

sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2020 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2020 roku-podpisWYBRANE DANE FINANSOWE01.01.2020 - 31.12.2020poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat8 7251 950

Koszty funduszu netto6 0231 346

Przychody z lokat netto2 702604

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat6 0741 358

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-5 246-1 173

Wynik z operacji3 530789

Zobowiązania18 9184 099

Aktywa321 68669 707

Aktywa netto302 76865 608

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 441 667


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,0026,87

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,450,32


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.
Wybrane dane finansowe Funduszu, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zostały zamieszczone także w formie załącznika, w zakładce "INFORMACJA DODATKOWA".
BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa321 686252 551

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 47517 177

Należności5 30610 157

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu78 36866 376

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:213 187142 407

dłużne papiery wartościowe212 401135 993

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:20 35016 434

dłużne papiery wartościowe18 93913 564

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania18 91812 808


Aktywa netto (I-II)302 768239 743

Kapitał funduszu270 873211 378

Kapitał wpłacony489 890391 344

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-219 017-179 966

Dochody zatrzymane31 68222 906

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto6 2403 538

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat25 44219 368

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia2135 459

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)302 768239 743


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 441 6671 954 606

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,00122,66


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 441 667


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,00Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 2 441 667
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii:   A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: 124,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat8 7257 946

Dywidendy i inne udziały w zyskach80277

Przychody odsetkowe7 3157 250

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych1 318342

Pozostałe1277


Koszty funduszu6 0234 735

Wynagrodzenie dla towarzystwa5 6774 353

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza124103

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00

Usługi w zakresie rachunkowości1516

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne100

Koszty odsetkowe126

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe196237


Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)6 0234 735

Przychody z lokat netto (I-IV)2 7023 211

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)82812 964

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:6 0747 262

z tytułu różnic kursowych1 4272 256

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-5 2465 702

z tytułu różnic kursowych-1 063-406

Wynik z operacji3 53016 175


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,458,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,458,28


Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego239 743214 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:3 53016 175

przychody z lokat netto2 7023 211

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat6 0747 262

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-5 2465 702

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji3 53016 175

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:59 4959 326

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)98 54650 484

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-39 051-41 158

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym63 02525 501

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego302 768239 743

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym284 018217 696

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych810 101417 788

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych323 040344 379

saldo zmian487 06173 409

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 441 6671 954 606

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych4 355 3523 545 251

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 913 6851 590 645

saldo zmian2 441 6671 954 606

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 441 6671 954 606

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego122,66113,89

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego124,00122,66

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,097,70

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym118,13114,90

data wyceny2020-03-312019-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,69122,65

data wyceny2020-12-302019-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym123,69122,65

data wyceny2020-12-302019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,00122,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,122,18

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,05

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


Dane wyrażone w tys. zł z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa obejmuje wynagrodzenie stałe i zmienne za zarządzanie (o ile występuje).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 175-7 616

Wpływy12 783 3068 391 090

Z tytułu posiadanych lokat7 2437 323

Z tytułu zbycia składników lokat12 661 8928 101 284

Pozostałe114 171282 483


Wydatki12 786 4818 398 706

Z tytułu posiadanych lokat106134

Z tytułu nabycia składników lokat12 669 0938 117 598

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5 5454 351

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza120103

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1618

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe111 601276 502


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej61 952795

Wpływy98 56751 075

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych98 54551 017

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki2258

Pozostałe00


Wydatki36 61550 280

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych36 60750 177

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki825

Pozostałe078


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-71 479554

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)58 777-6 821

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego17 17723 444

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4 47517 177


Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych
INFORMACJA DODATKOWAInformacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015 r.) („Rozporządzenie SFTR”) zawiera załącznik "SFTR_PZU_FIZ_AKORD_20201231.pdf"

Informacje, o których mowa w art. 222 b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 95 ze zmianami), zawiera załącznik "Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf"PlikOpis

Informacja dodatkowa_AKORD.pdfInformacja dodatkowa

STFR_PZU_FIZ_AKORD_20201231.pdfSFTR

Informacja_art._222b_do_spr._fin_FIZ_AKORD.xhtmlPZU FIZ AKORD_ujawnienia_222b Ustawy

Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtmlWybrane dane finansowe

Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtml.xadesWybrane dane finansowe-podpis

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOświadczenie Zarządu TFI PZU SA, sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 6. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757) zawiera załącznik "PZU FIZ AKORD_Oświadczenie Zarządu_par 70 ust 1 pkt 6.pdf".

Ocena Rady Nadzorczej TFI PZU SA wraz z uzasadnieniem, sporządzona zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757) zawarta jest w załączniku "PZU FIZ AKORD_Ocena RN_par 70 ust 1 pkt 14d.pdf".

Oświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), stanowiące element raportu rocznego Funduszu, zawiera załącznik "PZU FIZ AKORD_Oświadczenie RN_par.70 ust.1 pkt 8.pdf.".PlikOpis

Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtmlOświadczenie Zarządu TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 6.

Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 6.-podpis

Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtmlOcena Rady Nadzorczej TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 14

Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 14-podpis

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8-podpis


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

PlikOpis

Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtmlOświadczenie depozytariusza

Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtml.xadesOświadczenie depozytariusza-podpisOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020 zawarte jest w załączniku "PZU FIZ AKORD_Informacja Zarządu_par 70 ust 1 pkt 7.pdf".


PlikOpis

Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtmlOświadczenie Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7-podpisOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zawarta jest w załączonym Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.


PlikOpis

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k. -podpis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres 01/01/2020r. - 31/12/2020r. - KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., nie zawiera zastrzeżeń.

PlikOpis
PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.
PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k. -podpis

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord za okres 01/01/2020r. - 31/12/2020r., nie zawiera zastrzeżeń.

PlikOpis
SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe223 265231 34071,92142 908149 55759,22

Instrumenty pochodne01 4100,4402 8691,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne110,00110,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą7867860,246 3436 4142,54

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


6 95934 54335 30310,98

Obligacje


6 95934 54335 30310,98

PEMEX210821E (XS1568875444)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2021-08-21Stałe 2,50%1 000,008003 4253 7391,16

PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744)Inny aktywny rynekRynek dealerskiORLEN CAPITAL ABSzwecja2021-06-30Stałe 2,50%1 000,001 2005 4815 6611,76

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)Aktywny rynek - rynek regulowanySix Swiss ExchangeSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2021-09-17Stałe 1,00%5 000,003607 0517 7882,42

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki NamibiiNamibia2021-11-03Stałe 5,50%1 000,002 70010 39410 5103,27

SERGB280921U (XS0680231908)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki SerbiiSerbia2021-09-28Stałe 7,25%1 000,007993 5473 2071,00

UKRGB010921U (XS1303920083)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2021-09-01Stałe 7,75%1 000,001 1004 6454 3981,37

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


11 604 150188 722196 03760,94

Obligacje


11 604 150188 722196 03760,94

ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki AngoliiAngola2025-11-12Stałe 9,50%1 000,004301 5801 7080,53

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2028-10-16Zmienne 1,80%500 000,0073 5003 5131,09

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2033-10-14Zmienne 2,05%500 000,0073 5003 5151,09

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.Polska2031-06-04Zmienne 1,95%500 000,0052 5002 5040,78

DOMGB250127U (USP3579EBV85)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2027-01-25Stałe 5,95%1 000,004001 6981 8050,56

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2025-01-27Stałe 5,50%1 000,001004094330,13

DOMREP 5 7/8 01/30/60 (USP3579ECG00)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki DominikańskiejDominikana2060-01-30Stałe 5,875%1 000,002007138460,26

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zerokuponowe1,00170 0003463050,09

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2030-07-31Zmienne 0,50%1,00240 0008665820,18

ECUA 0 1/2 07/31/35 (XS2214238441)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2035-07-31Zmienne 0,50%1,00740 0002 1411 5240,47

ECUA 0 1/2 07/31/40 (XS2214239175)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki EkwadoruEkwador2040-07-31Zmienne 0,50%1,00310 0008325950,18

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2025-04-11Stałe 4,75%1 000,009003 9064 4781,39

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangeSkarb Państwa Arabskiej Republiki EgiptuEgipt2031-04-11Stałe 6,375%1 000,004301 8462 2330,69

FPC0725 (PL0000500286)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Gospodarstwa KrajowegoPolska2025-07-03Stałe 1,25%1 000,005 3005 2605 4031,68

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa Republiki GreckiejGrecja2022-08-01Stałe 4,375%1 000,001 3006 0586 5372,03

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki GwatemaliGwatemala2022-06-06Stałe 5,75%1 000,002 60010 77510 4133,24

IGB150124 (USY20721BJ74)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2024-01-15Stałe 5,875%1 000,001 7808 2187 8812,45

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2025-07-30Stałe 3,375%1 000,003501 7751 8530,58

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki IndonezjiIndonezja2029-02-11Stałe 4,75%1 000,001 0003 7424 6321,44

KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki KazachstanuKazachstan2034-09-30Stałe 1,50%1 000,004251 8632 0770,65

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska2025-10-22Stałe 2,90%1 000,007503 1083 0570,95

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)Inny aktywny rynekRynek dealerskiNORTH MACEDONIAMacedonia2026-06-03Stałe 3,675%1 000,007503 2803 9601,23

MARGB111222U (XS0850020586)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2022-12-11Stałe 4,25%1 000,003 00011 72811 8973,70

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Meksykańskich Stanów ZjednoczonychMeksyk2026-04-08Stałe 1,625%1 000,004602 1372 2400,70

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Meksykańskich Stanów ZjednoczonychMeksyk2028-01-11Stałe 3,75%1 000,001 0003 4474 3051,34

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2027-12-15Stałe 2,375%1 000,005001 8411 8890,59

MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2050-12-15Stałe 4,00%1 000,004501 6611 7520,54

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyP4 sp. z o.o.Polska2026-12-11Zmienne 2,00%500 000,0084 0004 0041,25

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2022-04-21Stałe 1,875%1 000,007003 0873 2541,01

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)Inny aktywny rynekEUROTLXPetroleos MexicanosMeksyk2025-02-24Stałe 5,50%1 000,006002 9003 1610,98

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)Aktywny rynek - rynek regulowanyFrankfurt Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2023-03-15Stałe 5,125%1 000,001 0004 6575 0051,57

PEMEX 7.69 01/23/50 (US71654QDD16)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPetroleos MexicanosMeksyk2050-01-23Stałe 7,69%1 000,007002 5292 7470,85

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPETKIM PETROKIMYA HOLDINGTurcja2023-01-26Stałe 5,875%1 000,001 0003 8433 9451,23

REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2026-04-28Stałe 1,125%1 000,001 3005 8566 3681,98

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa WęgierWęgry2023-02-21Stałe 5,375%2 000,001 0509 5208 8262,74

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa WęgierWęgry2024-03-25Stałe 5,375%2 000,001951 7291 6950,53

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Federacji RosyjskiejRosja2028-01-19Stałe 7,05%1 000,00104 0006 1915 7831,80

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa RumuniiRumunia2030-02-08Stałe 2,50%1 000,001 3505 7456 9672,18

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa RumuniiRumunia2026-12-08Stałe 2,00%1 000,001 0004 2604 9411,54

ROMANI 2 5/8 12/02/40 (XS2258400162)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa RumuniiRumunia2040-12-02Stałe 2,625%1 000,006502 8953 2121,00

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2023-08-22Stałe 4,375%2 000,001 1009 3159 1572,85

RUSGB270526U (RU000A0JWHA4)Aktywny rynek - rynek regulowanyMoscow Stock ExchangeSkarb Państwa Federacji RosyjskiejRosja2026-05-27Stałe 4,75%200 000,0032 6182 6190,81

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)Aktywny rynek - rynek regulowanyJohannesburg Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2031-02-28Stałe 7,00%1,0010 000 0001 8452 2550,70

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2025-06-14Stałe 3,25%1 000,004001 6591 9040,59

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangeSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2022-03-25Stałe 5,125%1 000,008003 0673 1280,97

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2024-03-22Stałe 5,75%1 000,007002 6952 8140,87

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Republiki TurcjiTurcja2031-01-15Stałe 5,95%1 000,001 3004 8725 1291,59

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UkrainyUkraina2022-09-01Stałe 7,75%1 000,008303 4323 4241,06

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2030-11-25Stałe 3,70%1 000,008303 1433 3031,03

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2024-02-20Stałe 4,75%1 000,002 1508 8338 9422,78

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa UzbekistanuUzbekistan2029-02-20Stałe 5,375%1 000,003401 3011 5170,47

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
261000,00

10 Year US Treasury Note Mar 21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of TradeChicago Board of TradeStany ZjednoczoneTeoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%27000,00

E-Mini Russ 2000 Mar21_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile ExchangeChicago Mercantile ExchangeStany ZjednoczoneRussell 2000 Index8000,00

Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyEURO STOXX 50 Price EUR20000,00

EURO STOXX BANK Mar21_POZYCJA DŁUGAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyEURO STOXX Banks Price EUR190000,00

EURO-BUND FUTURE MAR21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyTeoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%12000,00

S&P500 EMINI FUT MAR21_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile ExchangeCME-Chicago Mercantile ExchangeStany ZjednoczoneS&P 500 Indeks4000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
260-4 797-1,49

FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaCHF (1 843 340,00)10-171-0,05

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaEUR (11 100 000,00)10-1 708-0,53

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaEUR (1 350 000,00)10-204-0,06

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (200 000,00)10-32-0,01

FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyEUR (680 000,00)10-109-0,03

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (200 000,00)10-150,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (50 000,00)10-40,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaEUR (565 000,00)10-55-0,02

FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyJPY (138 101 228,00)10-150,00

FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaUSD (4 600 000,00)10-108-0,03

FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyUSD (4 700 000,00)10-385-0,12

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaUSD (700 000,00)10-77-0,02

FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyCredit Agricole Bank Polska S.A.PolskaUSD (450 000,00)10-52-0,02

FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaUSD (24 500 000,00)10-2 724-0,85

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDEUTSCHE BANK POLSKA S.A.PolskaUSD (276 250,00)1010,00

FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A.FrancjaZAR (6 243 875,46)10-62-0,02

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)103840,12

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00)10310,01

IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJPM Securities LTDWielka Brytaniastopa procentowa PRIBO6M (99 000 000,00)10360,01

IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJPM Securities LTDWielka Brytaniastopa procentowa MXN-TIIE (42 900 000,00)10530,02

IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.Polskastopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00)10-154-0,05

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00)103210,10

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJP Morgan SecuritiesWielka Brytaniastopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00)103070,09

IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJPM Securities LTDWielka Brytaniastopa procentowa USDL3M (1 733 000,00)10-18-0,02

IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00)10-314-0,10

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Group Inc SECWielka Brytaniastopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00)102770,09UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


1110,00

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ForteNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte1110,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock ExchangeInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETFIrlandia12 6887867860,24
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja5 3005 2605 4031,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
0000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021-320,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021-150,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021-40,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021-550,02

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.202110,00


Z uwago na brak możliwości prezentacji wartości ujemnych, poniżej zaprezentowano pełną tabelę:
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złProcentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021-32-0,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021-150,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021-40,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021-55-0,02

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.202110,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis

Nota 1-Polityka rachunkowości_AKORD.pdfPOLITYKA RACHUNKOWOŚCI PZU FIZ AKORD


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych71

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe5 235

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń5 235

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów785

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych6 207

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych10 925

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw13

Pozostałe zobowiązania988

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie524

z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń451

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

4 475

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.2 6002 600

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CHF1877

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. EUR523

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. HUF19 194243

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.MXN1 545292

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.RUB5 652283

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. USD255957II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

25 524


20 77120 771


BRL00


CHF522


CZK00


EUR3301 468


GBP00


HUF11 499145


ILS00


JPY75527


MXN1 505271


RON00


RUB1 07158


USD6802 687


ZAR31075
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

Nota 5_AKORD.pdfRYZYKA

Nota 6_AKORD.pdfINSTRUMENTY POCHODNE - TABELA UZUPEŁNIAJĄCA


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-108,004 600,002021-01-1117 075,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-1 708,0011 100,002021-01-1149 251,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-204,001 350,002021-01-115 994,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-32,00200,002021-01-11886,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-109,00680,002021-01-113 013,002021-01-11


FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-77,00700,002021-01-112 538,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-15,00200,002021-01-11903,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapsprawne zarządzanie portfelem-4,0050,002021-01-11225,002021-01-11


FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-55,00565,002021-01-112 539,002021-01-11


FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021Pozycja długaFX swapsprawne zarządzanie portfelem1,001 031,002021-01-11276,002021-01-11


FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021Pozycja długaFX swapsprawne zarządzanie portfelem-15,00174 289,002021-01-12138 101,002021-01-12


FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-2 724,0024 500,002021-01-1388 805,002021-01-13


FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-385,004 700,002021-01-1517 173,002021-01-15


FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-52,00450,002021-01-151 629,002021-01-15


FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-62,006 244,002021-01-211 519,002021-01-21


FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021Pozycja krótkaFX swapograniczenie ryzyka inwestycyjnego-171,001 843,002021-02-267 657,002021-02-26


EURO-BUND FUTURE MAR21Pozycja krótkaRXH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego-182,00


2021-03-08


S&P500 EMINI FUT MAR21Pozycja krótkaESH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego-140,00


2021-03-19


E-Mini Russ 2000 Mar21Pozycja długaRTYH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego65,00


2021-03-19


EURO STOXX BANK Mar21Pozycja długaCAH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego84,00


2021-03-19


Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21Pozycja krótkaVGH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego-135,00


2021-03-19


10 Year US Treasury Note Mar 21Pozycja krótkaTYH1ograniczenie ryzyka inwestycyjnego-352,00


2021-03-22


IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)Pozycja długaIRS RUB 08.06.2022sprawne zarządzanie portfelem307,00

290 000,002022-06-08


IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001)Pozycja długaIRS ZAR 02.12.2022sprawne zarządzanie portfelem-314,00

212 000,002022-12-02


IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001)Pozycja długaIRS PLN 12.12.2022sprawne zarządzanie portfelem-154,00

69 000,002022-12-12


IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)Pozycja długaIRS RUB 03.10.2024ograniczenie ryzyka inwestycyjnego321,00

110 000,002024-10-03


IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)Pozycja długaIRS BRL 02.01.2025sprawne zarządzanie portfelem384,00

7 497,002025-01-02


IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012)Pozycja długaIRS BRL 02.01.2025sprawne zarządzanie portfelem31,00

13 113,002025-01-02


IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001)Pozycja długaIRS CZK 26.11.2030sprawne zarządzanie portfelem36,00

99 000,002030-11-26


IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001)Pozycja długaIRS MXN 28.11.2030sprawne zarządzanie portfelem53,00

42 900,002030-11-28


IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)Pozycja długaIRS ZAR 02.12.2030sprawne zarządzanie portfelem277,00

47 000,002030-12-02


IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001)Pozycja długaIRS USD 11.12.2030sprawne zarządzanie portfelem-18,00

1 733,002030-12-11


Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKANOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:78 368

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk78 368

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.4 475


w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 600


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.1 875


w walucie obcejw tys. CHF18


w walucie sprawozdania finansowegow tys.77


w walucie obcejw tys. EUR5


w walucie sprawozdania finansowegow tys.23


w walucie obcejw tys. HUF19 194


w walucie sprawozdania finansowegow tys.243


w walucie obcejw tys.MXN1 545


w walucie sprawozdania finansowegow tys.292


w walucie obcejw tys.RUB5 652


w walucie sprawozdania finansowegow tys.283


w walucie obcejw tys. USD255


w walucie sprawozdania finansowegow tys.957


Należnościw tys.5 306


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.5 306


w walucie obcejw tys. EUR903


w walucie sprawozdania finansowegow tys.4 168


w walucie obcejw tys.MXN374


w walucie sprawozdania finansowegow tys.71


w walucie obcejw tys. USD284


w walucie sprawozdania finansowegow tys.1 067


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.78 368


w walucie sprawozdania finansowegow tys.78 368


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.w walucie obcejw tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuw tys.213 187


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.213 187


w walucie obcejw tys. CHF1 826


w walucie sprawozdania finansowegow tys.7 788


w walucie obcejw tys. EUR16 646


w walucie sprawozdania finansowegow tys.67 591


w walucie obcejw tys. HUF0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys.RUB115 435


w walucie sprawozdania finansowegow tys.5 783


w walucie obcejw tys. USD34 528


w walucie sprawozdania finansowegow tys.129 769


w walucie obcejw tys.ZAR8 821


w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 256


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuw tys.20 350


w walucie sprawozdania finansowegow tys.18 940


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.1 410


w walucie obcejw tys.BRL574


w walucie sprawozdania finansowegow tys.415


w walucie obcejw tys. CZK203


w walucie sprawozdania finansowegow tys.36


w walucie obcejw tys. EUR0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. HUF0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys.ILS0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys.MXN281


w walucie sprawozdania finansowegow tys.53


w walucie obcejw tys.RUB12 523


w walucie sprawozdania finansowegow tys.628


w walucie obcejw tys. USD0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.1


w walucie obcejw tys.ZAR1 084


w walucie sprawozdania finansowegow tys.277


Zobowiązaniaw tys.18 918


w walucie sprawozdania finansowegow tys.11 629


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.7 289


w walucie obcejw tys. CHF40


w walucie sprawozdania finansowegow tys.170


w walucie obcejw tys. EUR461


w walucie sprawozdania finansowegow tys.2 126


w walucie obcejw tys.ILS0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.0


w walucie obcejw tys. JPY401


w walucie sprawozdania finansowegow tys.15


w walucie obcejw tys. USD1 224


w walucie sprawozdania finansowegow tys.4 601


w walucie obcejw tys.ZAR1 474


w walucie sprawozdania finansowegow tys.377


Razemw tys.302 768


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe1 71800-1 063

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą00-2910

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta100 HUF1,26100 HUF100 JPY3,65100 JPYBRL0,72BRLCHF4,26 CHFCZK0,18 CZKEUR4,61 EURMXN0,19MXNRUB0,05RUBUSD3,76 USDZAR0,26ZAR

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-268196
- dłużne papiery wartościowe351267
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku6 342-5 442
- dłużne papiery wartościowe0114
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:00,000,0000


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Część stała wynagrodzenia5 677
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-04-14ROBERT KUBINPREZES ZARZĄDU
2021-04-14CEZARY IWAŃSKIWICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-14DARIUSZ LASEKWICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-14MARCIN ŻÓŁTEKWICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-04-14MARCIN BIELECKIDYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk