• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-04-06 10:32)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania:2021-04-06
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpisTREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-31

Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania

66 316

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

66 316

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2 692 941


Data wykupu

Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu2021-03-31PLN121,97


W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.
Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-04-06Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UEMałgorzata KrólESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk