• Odbierz prezent
PZ CORMAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PZ CORMAY S.A. (2021-03-11 14:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. Spółka otrzymała od IPOPEMA TFI S.A. – zarządzającego TOTAL FIZ („Total”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Total w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20% („Zmniejszenie”).

Zmniejszenie spowodowane zostało transakcją sprzedaży akcji Spółki dokonaną przez Total w dniu 4 marca 2021 r. na rynku regulowanym („Transakcja”).

Przed Transakcją Total posiadał 17.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 17.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 20,19% kapitału zakładowego Spółki i 20,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Transakcji Total posiada 16.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 16.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 19,00% kapitału zakładowego Spółki i 19,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie IPOPEMA TFI S.A. poinformowało, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz że Total nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
office@cormay.plwww.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2021-03-11Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk