• Odbierz prezent
PURE BIOLOGICS S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:17)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PURE BIOLOGICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
54-427Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duńska11
(ulica)(numer)
+48 570 00 28 29
(telefon)(fax)
info@purebiologics.comwww.purebiologics.com
(e-mail)(www)
8943003192021305772
(NIP)(REGON)
2594002TXS19AUYHIF820000712811
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży572,001 776,00128,00413,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży300,001 099,0067,00255,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 554,00-3 870,00-2 582,00-900,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 756,00-4 195,00-2 627,00-975,00
Zysk (strata) netto -11 756,00-4 195,00-2 627,00-975,00
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 353,006 914,00-302,001 607,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-561,00-275,00-125,00-64,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 051,007 082,00-682,001 646,00
Przepływy pieniężne netto – razem -4 965,0013 722,00-1 110,003 190,00
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
Aktywa / Pasywa razem18 942,0021 085,004 105,004 951,00
Aktywa trwałe 5 904,005 971,001 279,001 402,00
Aktywa obrotowe 13 038,0015 114,002 825,003 549,00
Kapitał własny -2 887,005 118,00-626,001 202,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 829,0015 967,004 730,003 749,00
Zobowiązania długoterminowe3 828,003 640,00830,00855,00
Zobowiązania krótkoterminowe 18 000,0012 326,003 901,002 895,00
Średnia ważona liczba akcji 1 654 000,001 524 696,001 524 696,001 103 016,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -7,11-2,75-1,72-0,88
Liczba akcji na koniec okresu1 654 000,001 654 000,001 654 000,001 654 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)-1,753,36-0,411,09
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:

– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł
– za okres 01.01.2019 – 31.12.2019: 4,3018 zł

2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:

– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł
– na dzień 31.12.2019: 4,2585 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2020
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.xhtml.XAdESJednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2020_podpisy
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_raport_roczny_za_rok_2020.xhtmlJednostkowy raport roczny_2020
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_raport_roczny_za_rok_2020.xhtml.xadesJednostkowy raport roczny_2020_podpisy
Pure_Biologics_SA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_MSSF_2020_Bthink.xhtmlSprawozdanie z badania_2020
Pure_Biologics_SA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_MSSF_2020_Bthink.xhtml.xadesSprawozdanie z badania_2020_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk