• Odbierz prezent
PunkPirates S.A.: Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki (2021-02-18 18:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku, w oparciu o Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 01/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 02/02/2021 w sprawie określenia szczegółowej listy osób fizycznych i podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby fizyczne i podmioty, na podstawie której przyznała łącznie 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 marca 2024 roku.

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku warranty subskrypcyjne serii A zostały przyznane członkowi Zarządu Spółki oraz osobom i podmiotom istotnym z punku widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności (dalej jako „Osoby Uprawnione”).

W związku z powyższym, w dniu 18 lutego 2021 roku Spółka złożyła Osobom Uprawnionym oferty nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy). Oferty zostały przyjęte w dniu 18 lutego 2021 roku i w wyniku ich przyjęcia doszło do objęcia łącznie 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PunkPirates S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
22 567 00 0022 567 00 01
(telefon)(fax)
www.punkpiratres.io
(e-mail)(www)
113-268-28-30141064373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Maciej HazubskiPrezes ZarząduMaciej Hazubski
2021-02-18Wojciech PrzyłęckiWiceprezes ZarząduWojciech Przyłęcki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk