• Odbierz prezent
PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok. (2021-03-26 18:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za IV kwartał 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 859,0 mln zł
EBITDA: 134,6 mln zł
Wynik netto: 47,4 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za rok 2020:

Przychody ze sprzedaży: 3 206,3 mln zł
EBITDA: 521,9 mln zł
Wynik netto: 215,9 mln zł

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do oczekiwań rynkowych. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od średniej wyników z lat ubiegłych, tj. IV kwartał 2017-2019.

Zarząd Emitenta informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne Spółce za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 119,9 mln zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w części dotyczącej majątku przypisanego do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Agro w kwocie 17,4 mln zł oraz dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniosła 29,4 mln zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za rok 2020 zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
+48 81 565 2833+48 81 565 2856
(telefon)(fax)
kontaktpulawy@grupaazoty.compulawy.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26

Tomasz Hryniewicz

Prezes Zarządu
2021-03-26

Jacek Janiszek

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk