• Odbierz prezent
PSH: Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C (2021-03-02 10:30)

Spis załączników:

Zarząd Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 marca 2021 r. miało podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect („Uchwała”).

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia wskazanego w treści § 8 Statutu Spółki, na mocy Uchwały podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty z kwoty 230.600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 230.600,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych i 10/100 groszy) i nie większej niż 247.300,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 16.700,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych), w drodze emisji w nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”).

Cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Emitenta, motywując to interesem Spółki, zdecydował pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do Akcji serii C, przy czym wyłączenie prawa poboru będzie skuteczne pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej do przeprowadzenia emisji Akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, przy czym oferty objęcia Akcji serii C zostaną złożone nie więcej niż 149 adresatom. Według ustaleń umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Oferta objęcia Akcji serii C będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w związku z czym do oferty nie znajdują zastosowania wymogi dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego.

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, zdecydował o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 230.600,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 2.306.000 (dwa miliony trzysta sześć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
2) 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 306.000”;

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 230.600,10 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych i 10/100 groszy) i nie więcej niż 247.300,00 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.306.001 (dwa miliony trzysta sześć tysięcy jeden) i nie więcej niż 2.473.000 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
2) 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 306.000;
3) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 167.000”.

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie przewidzianym w art. 310 § 2 złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśli wysokość kapitału zakładowego w Statucie.

Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii C oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-02 10:30:45Dawid CiślakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk