• Odbierz prezent
PSH: Podsumowanie subskrypcji akcji serii C (2021-03-18 08:50)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji wskazanych w treści raportach bieżących: EBI nr 2/2021 z dnia 2 marca 2021 r. oraz ESPI nr 6/2021 z dnia 10 marca 2021 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii C.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.
Data rozpoczęcia: 1 marca 2021 r.
Data zakończenia: 17 marca 2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Data przydziału akcji serii C: 17 marca 2021 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie wystąpił podział na transze. Stopa redukcji wyniosła 35%.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje zostały opłacone poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
− datę powstania wierzytelności,
− przedmiot wierzytelności,
− wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
− opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
− przedmiot wkładów niepieniężnych,
− wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Na akcje serii C zapisy złożyło 30 podmiotów, w tym 27 osób fizycznych i 3 osoby prawne.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje serii C przydzielone zostały 30 podmiotom, w tym 27 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Nie wystąpiły podmioty powiązane z emitentem w rozumieniu par 4 ust 6 Regulaminu ASO.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączna koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 83.000,00 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 83.000,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
d) promocji oferty: 0,00 zł
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-18 08:50:37Dawid CiślakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk