• Odbierz prezent
Przyspieszenie transformacji cyfrowej

PKO Bank Polski w okresie pandemii zachował ciągłość działania, zapewnił bezpieczeństwo pracownikom i klientom oraz udzielił wsparcia w walce z COVID-19 w łącznej kwocie 22,8 mln zł.

Bank przyspiesza transformację cyfrową i planuje, że najpóźniej za trzy lata kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową.

Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w I kwartale 2020 roku wypracowała 503 mln zł zysku netto, o 41,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Aktywa grupy wzrosły do niemal 365 mld zł, bank kontynuował dynamiczny wzrost skali działania, a dzięki wysokiej dyscyplinie kosztowej wskaźnik C/I pozostaje stabilny.

Spółka utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, co zwiększa jej odporność na trudniejsze warunki gospodarcze.

Pandemia SARS-CoV-2, która dotknęła wszystkie kraje świata, doprowadziła w Polsce do największych od trzech dekad zawirowań gospodarczych. Grupa kapitałowa banku z wyprzedzeniem przygotowała się na dekoniunkturę, a w czasie zamrożenia gospodarki skupiła się na zachowaniu ciągłości działania, zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom oraz na przyspieszeniu transformacji cyfrowej. Bank i spółki grupy włączyły się także w pomoc w walce ze skutkami epidemii angażując do tego swoje kluczowe kompetencje oraz przeznaczając 22,8 mln zł na pomoc materialną. Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki PKO Banku Polskiego, który w I kwartale roku wypracował 503 mln zł zysku netto, o 41,6 proc. mniej niż przed rokiem.

"W marcu 2020 roku Polska gospodarka doświadczyła negatywnego szoku o skali, jakiej nie pamiętają młodsze pokolenia. W tych trudnych warunkach, PKO Bank Polski skupił się na trzech kluczowych obszarach: zachowaniu ciągłości działania, zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom oraz wsparciu polskiej gospodarki w walce z COVID-19. We wszystkich tych obszarach sprostaliśmy oczekiwaniom. Dzięki transformacji cyfrowej, jaką przeszedł bank, byliśmy w stanie przekierować ruch klientów z oddziałów do kanałów zdalnych, zapewniając im dostęp do usług finansowych oraz do wsparcia jakiego potrzebowali, by ratować miejsca pracy w swoich firmach. Bank, spółki grupy kapitałowej i nasi pracownicy solidarnie włączyli się też w niesienie pomocy w bezpośredniej walce z epidemią."

– powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

Zysk pod presją odpisów i rezerw

Zysk netto grupy banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 503 mln zł i był o 41,6 proc. niższy niż przed rokiem. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 228 mln zł. Na wyniki grupy wpływ miał także, pośrednio związany z pandemią, odpis w wysokości 90 mln zł z tytułu utraty wartości akcji Banku Pocztowego. Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (85 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych (68 mln zł) oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (70 mln zł).

Obciążenia te częściowo równoważone były rosnącym wynikiem na działalności biznesowej. Dynamiczny wzrost skali działania wpłynął na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy. PKO Bank Polski ocenia jednak, że w całym 2020 roku, dokonana przez RPP obniżka stóp procentowych o 1 p.p. oraz inne decyzje instytucji monetarnych i nadzorczych spowodują ubytek zysku netto w grupie kapitałowej w kwocie od 550 do 600 mln zł.

Dobrze skapitalizowany i przygotowany na trudniejsze czasy

PKO Bank Polski utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, co zwiększa jego odporność na trudniejsze warunki gospodarcze. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 grupy banku po I kwartale 2020 roku wynosił 16,1 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 17,3 proc. Oba wskaźniki znajdują się znacznie powyżej minimów regulacyjnych, a kapitały grupy przewyższają o ponad 11,7 mld zł minimalne poziomy uprawniające do wypłaty w formie dywidendy do 50% zysku. Odporność banku wspierana jest także wysoką jakością udzielonych przez niego kredytów, która sprawia, że nawet w trudniejszych warunkach gospodarczych wynik z tytułu odpisów i utraty ich wartości jest pod kontrolą.

PKO Bank Polski od ponad dwóch lat przygotowywał się na trudniejsze warunki gospodarcze, a wysoki poziom odporności banku na negatywne scenariusze makroekonomiczne potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 r. Pokazały one, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

PKO Bank Polski przyspiesza transformację cyfrową

Bank realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii „PKO Bank Przyszłości". Na przełomie połowy roku planuje uruchomienie internetowej platformy do sprzedaży samochodów. Bank przygotowuje się również do migracji swojej architektury IT do chmury. Proces wszedł w kolejną fazę po zawarciu przez Operatora Chmury Krajowej partnerstwa strategicznego z Microsoftem, w ramach którego globalna spółka technologiczna uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Bank przewiduje, że najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju. Dzięki temu zarówno bank jak i jego klienci, będą mieli takie same możliwości technologiczne, jak ich konkurenci z krajów, gdzie usługi chmurowe wykorzystywane są na dużo szerszą skalę.

IKO z obsługą asystenta głosowego

PKO Bank Polski w dalszym ciągu zwiększa liczbę użytkowników bankowości mobilnej oraz obserwuje wzrost transakcyjności w tych kanałach i rozwija swoją aplikację IKO, która właśnie zyskała nową funkcję – asystenta głosowego. Usługa została uruchomiona pilotażowo dla części klientów korzystających z telefonów z systemem Android, a w ciągu kilku tygodni będzie dostępna także dla pozostałych. Na początek daje możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM.

Na początku marca tego roku minęło 7 lat od uruchomienia aplikacji mobilnej IKO. W tym czasie jej użytkownicy logowali się do niej ponad 2 mld razy oraz wykonali 396 mln transakcji. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekracza już 4,5 mln. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników dały jej dwa lata z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International. IKO wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

Kluczowe wyzwanie w pierwszym kwartale: zachowanie ciągłości działania i zapewnienie bezpieczeństwa

W warunkach kryzysowych, grupa kapitałowa banku skupiła się na zachowaniu ciągłości działania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom. Bank w błyskawicznym tempie udostępnił tysiącom swoich pracowników możliwość pracy zdalnej oraz zorganizował obsługę klientów w oddziałach tak, aby minimalizować ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wysoki poziom cyfryzacji spółki pozwolił na zdalną obsługę klientów oraz szybkie przeniesienie nowych procesów do kanałów cyfrowych. W takiej formie, poza podstawowymi usługami, udostępnione zostało m.in. składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytów. Bank uruchomił także nową usługę – wsparcie wideodoradcy dla klientów firmowych. Bank aktywnie zachęcał klientów do zdalnego korzystania ze swoich usług, a jednocześnie nawet w najtrudniejszym okresie zachował dostępność ponad 1400 stacjonarnych placówek.

Dystrybucja środków z programów pomocowych pomaga ratować miejsca pracy

Bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. PKO Bank Polski zorganizował także emisje obligacji PFR, które pozwoliły na sfinansowanie programu. Spółka wsparła także tworzenie serwisu informacyjnego dotyczącego tarczy antykryzysowej oraz działalność infolinii, na której przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o dostępnych formach pomocy.

Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, już prawie 36 tys. firm otrzymało subwencje PFR w łącznej kwocie ponad 6 mld zł. Bank dystrybuuje także pomoc dla firm udzielaną przez BGK. Za pośrednictwem PKO Banku Polskiego dostępne jest łącznie 18 mld zł gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK. To najwięcej spośród wszystkich banków.

Wspieramy Polskę i Polaków, także w walce z pandemią

PKO Bank Polski zaangażował się także w pomoc w walce ze skutkami epidemii. Wykorzystał w tym celu kompetencje organizacji oraz przeznaczył 22,8 mln zł na pomoc materialną. W ramach tych działań bank zakupił środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny, testy oraz inne niezbędne wyposażenie i przekazywał je do miejsc, gdzie były szczególnie potrzebne: do instytucji, szpitali, hospicjów, ośrodków zdrowia, czy domów pomocy społecznych. W akcję zaangażowali się pracownicy banku, którzy zgłaszali potrzebę pomocy poszczególnym ośrodkom i instytucjom.

Bank włączył się również w organizację zakupu sprzętu ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego potrzebnego przy opiece nad chorymi na COVID-19. W niesienie pomocy włączyły się także spółki grupy kapitałowej, czego przykładem jest przekazanie przez PKO Leasing 141 samochodów osobowych na rzecz służb medycznych i sanitarnych. Operator Chmury Krajowej opracował i uruchomił z kolei system medycznych konsultacji video udzielanych przez pracowników medycznych bez wychodzenia z domu.


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk