• Odbierz prezent
: Przejęcie zespołu deweloperskiego Phosphor Games, LLC (2021-04-23 21:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przejęcie zespołu deweloperskiego Phosphor Games, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2021 oraz 12/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. spółka pośrednio zależna Spółki, tj. People Can Fly Chicago, LLC („PCF Chicago”), przejęła zespół deweloperski spółki Phosphor Games, LLC z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki („PH Games”).

W konsekwencji umów zawartych z każdym z deweloperów PH Games obejmujących, w szczególności, umowy zakończenia współpracy (Separation Agreements and General Release) z PH Games z dniem 30 kwietnia 2021 r., umowy o zachowaniu poufności, zakazie rekrutowania pracowników i zakazie konkurencji (Confidentiality, Non-Solicitation, and Non-Compete Agreement), oraz złożenie przez PCF Chicago i przyjęcie przez deweloperów ofert zatrudnienia w PCF Chicago dostosowanych do standardów obowiązujących w grupie kapitałowej Spółki wraz z nowym systemem premiowym, PCF Chicago pozyskała zespół liczący osiemnaście osób, w tym trzech założycieli studia PH Games. Nowe studio PCF Chicago rozpocznie działalność z dniem 1 maja 2021 r.

Dodatkowo, ze skutkiem od dnia 1 maja 2021 r., założyciele PH Games zobowiązali się, działając solidarnie, zwolnić w szczególności PCF Chicago oraz podmioty powiązane z PCF Chicago z ewentualnej odpowiedzialności z tytułu potencjalnych roszczeń osób trzecich dotyczących prowadzonej przez PH Games działalności, w tym z zobowiązań związanych z zatrudnieniem i zobowiązań podatkowych PH Games.

Ponadto, PCF Chicago zawarła z PH Games umowę przejęcia z dniem 1 maja 2021 r. umowy najmu biura PH Games w Chicago z przeznaczeniem na siedzibę PCF Chicago.

Przejęcie zespołu deweloperskiego zostało sfinansowane ze środków z pożyczki udzielonej w dniu 31 marca 2021 r. przez Spółkę swojej jednoosobowej spółce zależnej People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to the Current Reports No. 11/2021 and 12/2021 of 23 April 2021, the Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) announces that on 23 April 2021 the Company’s indirect subsidiary People Can Fly Chicago, LLC (“PCF Chicago”) has take-over of the development team of Phosphor Games, LLC with its registered office in Chicago, USA (“PH Games”).

Each of the PH Games developers has signed, among other things, a Separation Agreement and General Release with PH Games with the effect as of 30 April 2021, a Confidentiality, Non-Solicitation, and Non-Compete Agreement, and has accepted an employment offer made to each of the developers by PCF Chicago on the terms aligned with the Company’s group standards, including a new incentive plan. In consequence, PCF Chicago has acquired a team of eighteen professionals, including the founders of the PH Games studio. The new PCF Chicago studio will commence business activity as of 1 May 2021.

Additionally, with effect as of 1 May 2021, the founders of PH Games agreed, acting jointly and severally, to indemnify, defend and hold harmless, among others, PCF Chicago and its affiliates from any liability for potential third party claims related to the PH Games business including, without limitation, any employment-related liability and any tax liability of PH Games.

PCF Chicago also signed a lease transfer agreement with PH Games effective as of 1 May 2021, concerning the lease of PH Games office premises in Chicago that will be used as PCF Chicago premises.

The take-over of the development team has been financed using a loan granted on 31 March 2021 by the Company to its wholly-owned US subsidiary People Can Fly U.S., LLC with its registered office in New York, USA, as announced by the Company in its Current Report No. 11/2021.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk