• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Stany Zjednoczone będą się bronić, jeśli Chiny zagrożą ich suwerenności
fot. Materiał własny

USA:

J.Powell ocenił w wyczekiwanym wystąpieniu, że proces dezinflacji w USA rozpoczął się w sektorze towarów, który stanowi około jednej czwartej gospodarki, ale podwyżki stóp muszą być kontynuowane, aby mieć pewność, że inflacja powróci do 2-procentowego celu. Prezes Rezerwy Federalnej podkreślał, że uzależnienie kolejnych decyzji odnośnie do stóp od napływających danych oznacza, iż kolejne dobre raporty o rynku pracy, lub raporty o wyższej inflacji mogą zaowocować większą łączną skalą podwyżek, niż obecnie wycenia rynek. Szef Fed zaznaczył, iż droga do inflacyjnego celu będzie wyboista i niezbędna jest cierpliwość, a władze monetarne będą musiały utrzymać stopy na restrykcyjnym poziomie przez jakiś czas, zanim inflacja spadnie. Fed spodziewa się, że 2023 będzie rokiem znaczących spadków inflacji, jednak zejście do celu zajmie dłużej niż tylko ten rok, a jego osiągnięcie przesunie się na 2024.

 

EUR:

I.Schanbel (EBC) uważa, że Europejski Bank Centralny nie może jeszcze uznać, że problemy z inflacją są zakończone, ponieważ podstawowa presja cenowa, z wyłączeniem cen energii i żywności, jest nadal niezwykle wysoka. Ekonomistka powiedziała podczas seminarium, że dotychczasowe zacieśnienie ma niewielki wpływ na inflację, a ostatnie spadki HICP w strefie euro wynikają wyłącznie ze zmian cen nośników energii. Jej komentarz przeciwstawiał się nadziejom inwestorów, że EBC może zakończyć cykl podwyżek po posiedzeniu w marcu, na którym zasygnalizował podwyżkę o kolejne 50pb. J.Nagel (EBC i Bundesbank) również widzi potrzebę kontunuowania cyklu podwyżek. Jego zdaniem dalsze znaczące podwyżki są konieczne, a obecny poziom stóp nie jest jeszcze restrykcyjny.

 

POL:

Oficjalne aktywa rezerwowe (OAR) w styczniu wyniosły 154,4 mld EUR, stanowiąc równowartość ok. 24% PKB. W strukturze rezerw dominują "pozostałe aktywa rezerwowe", czyli papiery wartościowe emitowane przez agencje rządowe (m.in. w USD, EUR, GBP, CAD), ale też w mniejszej skali obligacje korporacyjne, lokaty bankowe czy kontrakty akcyjne. Złoto monetarne stanowi ok. 8% OAR. W ujęciu regionalnym polskie aktywa rezerwowe są nominalnie największe w regionie od 2h22, co wynika z prowadzonych przez CNB interwencji walutowych ograniczających stan czeskich rezerw. W relacji do PKB czeskie OAR są prawie dwa razy większe niż polskie. Polskie OAR pozwalają na pokrycie ok. 4,7 miesięcy importu, co jest bezpieczną wysokością w kontekście oceny ryzyka kryzysu walutowego. Najgorzej pod względem aktywów rezerwowych wygląda sytuacja na Węgrzech, gdzie są one w stanie pokryć tylko 2,4 miesięcy średniego importu za ostatni rok.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Stany Zjednoczone będą się bronić, jeśli Chiny zagrożą ich suwerenności - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Stany Zjednoczone będą się bronić, jeśli Chiny zagrożą ich suwerenności - 2

 

POL:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złagodził warunki oceny zdolności kredytowej i wskazał, że najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 pkt. proc.) powinien być stosowany dla kredytów z (okresowo) stałą stopą procentową. Dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu bufor powinien być adekwatnie wyższy.

 

USA:

J.Biden w corocznym orędziu o stanie państwa ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą się bronić, jeśli Chiny zagrożą ich suwerenności. Prezydent podkreślał, że jego plany gospodarcze, z miliardami dolarów dotacji na krajową produkcję, w tym półprzewodniki, pomagają USA wygrać konkurencję gospodarczą z Chinami. Przywódca zadeklarował ponadto, że jego kraj będzie nadal wspierać Ukrainę. Wezwał też Kongres, by zwiększył limit zadłużenia i uniknął gospodarczej katastrofy.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk