• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek
fot. Materiał własny

POL:

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 75pb. Stopa referencyjna wynosi po podwyżce 5,25% i jest najwyższa od 2008. Po raz kolejny decyzja RPP była zaskoczeniem, chociaż tym razem Rada zaskoczyła podwyżką mniejszą od prognoz. Większość analityków, w tym my, spodziewała się takiego samego ruchu jak w kwietniu, o 100pb. Więcej w Makro Flashu: RPP redukuje tempo podwyżek.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 1

CZE:

CNB podwyższył stopy procentowe o 75pb (kons. 50pb), w tym stopę repo do 5,75%. Decyzja zapadła stosunkiem głosów 5:2 - dwóch członków preferowało pozostawienie stóp procentowych bez zmian. W komunikacie napisano, że wg zaktualizowanej projekcji wskazane byłyby zdecydowanie silniejsze podwyżki, ale ze względu na wysoką niepewność odnośnie do przyszłości, istotne ryzyka gospodarcze oraz fakt, że do wzrostu inflacji przyczyniają się czynniki zewnętrzne, na które czeska polityka pieniężna nie ma wpływu, wskazana jest większa ostrożność. CNB przygotował dwie wersje prognoz – bazową, zakładającą, że inflacja powinna powrócić do celu w standardowym okresie 12-18 miesięcy oraz alternatywną, zakładającą wydłużony horyzont oddziaływania polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym stopy procentowe powinny wzrosnąć w 2q22 nawet powyżej 8%, podczas gdy w alternatywnym tylko do nieco poniżej 6%. W scenariuszu bazowym bank przewiduje, że inflacja osiągnie szczyt w okolicach 15% r/r w 2q22, by zgodnie z założeniami ćwiczenia prognostycznego powrócić do celu w 4q23. Również w scenariuszu alternatywnym, zakładającym niższą ścieżkę stóp, inflacja po wygaśnięciu szoków zewnętrznych spada do 2%, ale następuje to dopiero w 2024. Spadek realnych dochodów ludności obniży konsumpcję, co wraz z osłabionym popytem zagranicznym spowoduje, że dynamika PKB w trakcie 2022 przejściowo spadnie poniżej 0%, po czym ponownie zacznie rosnąć. Wzrost PKB w 2022 ma wynieść tylko 0,8% zamiast wcześniejszych 3%. Z komunikatu oraz prognoz wynika, że CNB zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp. Oczekujemy jeszcze jednej lub dwóch podwyżek stóp CNB po 25pb.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 2

UK:

Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami podwyższył stopę bazową o 25pb do 1,0%. Decyzja została podjęta w stosunku głosów 6:3, przy czym oponenci preferowali silniejszy ruch, o 50pb, do 1,25%. Wraz z decyzją BoE opublikował nowy Raport Polityki Pieniężnej z zaktualizowanymi prognozami w dwóch wersjach: 1) przy założeniu stałej ścieżki stóp procentowych na poziomie 1% oraz 2) przy założeniu rynkowej ścieżki stóp (szczyt stóp w połowie 2023 w okolicach 2,5%, por. wykres na marginesie). Przy założeniu stałych stóp inflacja CPI ma osiągnąć szczyt w 4q22 na poziomie nieco powyżej 10%, by w horyzoncie prognozy spaść do ok. 2,3%, czyli nieco powyżej celu 2%. Punkt wyjściowy obecnej prognozy inflacji jest o ok. 1pp wyższy niż zakładano w projekcji lutowej. Głównym czynnikiem wpływającym na wyższą ścieżkę inflacji są ceny energii dla gospodarstw domowych (ustalane administracyjnie przez Ofgem), w tym dokonana w kwietniu podwyżka o 54% oraz szacowana na 40% podwyżka w październiku. Przy założeniu rynkowych stóp inflacja CPI w horyzoncie projekcji spada poniżej 1,5%. Rozumiemy to jako sygnał ze strony BoE, że wyceny rynkowe są zbyt agresywne i tak silne podwyżki stóp, jakie obecnie wycenia rynek, nie są konieczne. Ze względu na szok na rynkach energii, ścieżka PKB będzie wg BoE niższa niż szacowano w lutym, głównie za sprawą niższej konsumpcji gospodarstw domowych. W 2h23 dynamika PKB ma zbliżyć się do zera, a wg banku istnieje realne ryzyko recesji w 2023. Ważnym punktem rozważań BoE była sytuacja na rynku pracy. W raporcie zwrócono uwagę, że rynek pracy stał się jeszcze bardziej rozgrzany, a stopa bezrobocia ma spadać szybciej niż wg lutowej projekcji. BoE spodziewa się pewnego przyspieszenia nominalnej dynamiki płac, co przyczyni się do przyspieszenia inflacji usługowej. Jednocześnie realne dochody do dyspozycji od połowy 2021 spadają (głównie za sprawą wyższych cen energii), a w 2022 mają obniżyć się aż o 1,75%, co osłabi dynamikę konsumpcji. Prezes BoE A.Bailey wskazywał w tym kontekście na coraz gorsze nastroje konsumentów oraz coraz słabsze wyniki sprzedaży detalicznej. Spadek realnych dochodów może zdaniem prezesa BoE przyczynić się do osłabienia presji inflacyjnej. Oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej doprowadzi w 2024 i 2025 do wzrostu stopy bezrobocia. Oczekujemy, że BoE będzie kontynuował cykl podwyżek stóp, ale zdecydowanie wolniej niż wskazywałyby oczekiwania rynkowe. Spodziewamy się, że BoE podniesie stopy docelowo do 1,5-1,75%.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 3

TUR:

Inflacja CPI w Turcji w kwietniu wzrosła do 70% r/r z 61,1% r/r w marcu. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 7,3%, głównie za sprawą podwyżek cen żywności i napojów (13,4% m/m) oraz wyższych cen użytkowania mieszkania (w tym elektryczności, opału i ogrzewania; 7,4% m/m). Inflacja bazowa bez cen energii, żywności, napojów, tytoniu i złota wyniosła 52,4% r/r. Główną przyczyną tak wysokiej inflacji w Turcji pozostaje zeszłoroczny kryzys walutowy wynikający z obniżania stóp procentowych oraz rosnącego wpływu prezydenta R.T.Erdogana na działania banku centralnego. W kwietniu jeszcze silniej niż inflacja CPI wzrosła inflacja PPI (121,8% r/r). Również i w tym przypadku najważniejszym czynnikiem pozostaje kurs walutowy, na co nakłada się globalny wzrost cen żywności i surowców energetycznych.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 4

NOR:

Norges Bank zgodnie z oczekiwaniami wstrzymał się z podwyżkami stóp procentowych i pozostawił stopę bazową na poziomie 0,75%. Bank zapowiedział kolejną podwyżkę na następnym posiedzeniu w czerwcu oraz wskazał, że ze względu na ryzyko szybszego od oczekiwań wzrostu płac oraz cen możliwe, że podwyżki stóp będą większe i szybsze niż zakładano w marcowej projekcji (ok. 2,5% na koniec 2023). W ocenie Komitetu Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej nawet pomimo wojny w Ukrainie perspektywy dla wzrostu norweskiej gospodarki pozostają korzystne. W komunikacie zwrócono uwagę na coraz bardziej rozgrzany rynek pracy oraz szybsze od wcześniejszych oczekiwań wzrosty cen nieruchomości.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 5

GER:

Zamówienia przemysłowe w marcu w ujęciu realnym spadły o 4,7% m/m. Za spadek odpowiadały przede wszystkim niższe o 6,7% m/m zamówienia zagraniczne, w tym spoza strefy euro (-13,2% m/m). Zamówienia ze strefy euro wzrosły o 5,6% m/m. Zmiany można prawdopodobnie wiązać ze znaczącym spadkiem wymiany handlowej z Rosją (miesięczny spadek eksportu z Niemiec do Rosji wyniósł ponad 60%). Skala spadku zamówień w lutym została zrewidowana w górę, do -0,8% m/m z - 2,2% m/m ze względu na opóźnione zgłoszenie dużych zamówień w sektorze lotniczym. Dane sugerują, że w kolejnych miesiącach niemiecki przemysł poza problemem z niedoborem komponentów może zacząć zmagać się również z niedoborem zamówień.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: RPP zaskakuje, CNB i BoE zbliżają się do końca podwyżek - 6

USA:

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu kończącym się 30 kwietnia wyniosła 200 tys., co przyczyniło się do wzrostu średniej 4-tygodniowej do 188 tys.

EUR:

Członek zarządu EBC F.Panetta w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa stwierdził, że w najbliższych tygodniach podjęta zostanie decyzja o konkretnym terminie zakończenia skupu aktywów netto w 3q22, a następnie o tym, czy i kiedy zakończyć okres obowiązywania ujemnych stóp procentowych. Jednocześnie wskazał, że decyzja o zmianie stóp powinna zostać podjęta po zapoznaniu się z danymi o wzroście PKB w 2q22, co wskazywałoby na wrześniowe posiedzenie EBC. Zdaniem F.Panetty strefa euro pozostawała w stagnacji już w 1q22, jeszcze przed nasileniem negatywnych czynników (wojna w Ukrainie, ograniczenia podażowe, spadek globalnego popytu). Według niego więcej miejsca na reakcję niż poprzez politykę pieniężną jest obecnie po stronie polityki fiskalnej, ponieważ znaczna część inflacji ma charakter globalny, a nie europejski. W podobnych słowach wypowiadała się wcześniej I.Schnabel, wg której możliwa byłaby podwyżka stopy depozytowej nawet w lipcu. EBC powinien reagować na osłabienie euro wobec dolara, ryzyko powstania presji płacowej i szerszego „rozlewania się” procesów inflacyjnych. Zdaniem I.Schnabel EBC powinien zaostrzać politykę pieniężną w celu obniżenia inflacji, nawet jeśli oznaczałoby to zwiększenie ryzyka recesji niektórych gospodarek strefy euro.

Główny ekonomista EBC P.Lane w artykule o bieżących problemach ekonomicznych wskazał, że za ok. 1pp z bieżącej inflacji cen nieenergetycznych dóbr przemysłowych, która wynosi 3%, odpowiadają w sposób pośredni ceny energii oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw. Jednocześnie za ok. 2/3 inflacji usługowej odpowiadają branże wymagające kontaktu fizycznego, co wiąże z wpływem nakładania oraz luzowania restrykcji pandemicznych. Ze stworzonego przez EBC wyprzedzającego wskaźnika zmian płac nominalnych wynika, że płace powinny wzrosnąć o ok. 3% w 2022 oraz o 2,5% w 2023, co pokazuje, że presja płacowa nie narasta. Według P.Lane’a od początku 2021 długoterminowe oczekiwania inflacyjne (rynkowe, ekonomistów oraz gospodarstw domowych) stabilizowały się w okolicach celu EBC wynoszącego 2%. Jednakże równocześnie rósł odsetek podmiotów, szczególnie gospodarstw domowych, oczekujących stabilizacji inflacji na wyższym poziomie, co wymaga monitorowania. Odnośnie do polityki pieniężnej P.Lane powtórzył dotychczasową narrację EBC o konieczności stopniowych i elastycznych ruchów.

POL:

Według MRiPS już 105 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszczonych procedur.

HUN:

MNB pozostawił tygodniową stopę depozytową na poziomie 6,45%.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk