• Odbierz prezent
PROTEKTOR: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (2022-05-27 18:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Blake, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał, opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2021 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2021 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwal.pdfProjekty uchwał
Pelnomocnictwo.pdfPełnomocnictwo
Formularz.pdfFormularz
PRT RN sprawozdanie 2021.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.
PRT KA sprawozdanie 2021.pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A za 2021 rok
PRT KW sprawozdanie 2021.pdfSprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A za 2021 rok
PRT RN opinia do projektow ZWZ.pdfOpinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
PRT sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok
Raport bieglego_sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdfRaport biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2022-05-27Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu
2022-05-27Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk