• Odbierz prezent
PROTEKTOR: raport finansowy (2022-09-30 21:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2022-09-30
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
Moore Polska Audyt sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży52 942 47 797 11 403 10 511
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży18 623 19 687 4 011 4 330
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 844 3 656 397 804
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 054 3 303 227 726
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej128 1 694 28 373
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego122 1 155 26 254
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej220 (1 020)47 (224)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(447)(1 054)(96)(232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(46)169 (10)37
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(273)(1 905)(59)(419)
Średni kurs PLN / EUR--4,64274,5472
Aktywa razem99 146 93 560 21 182 20 342
Aktywa trwałe37 963 37 437 8 111 8 140
Aktywa obrotowe61 183 56 123 13 072 12 202
Zobowiązania razem53 266 48 454 11 380 10 535
Zobowiązania długoterminowe9 979 11 571 2 132 2 516
Zobowiązania krótkoterminowe43 287 36 883 9 248 8 019
Kapitał własny45 880 45 106 9 802 9 807
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego45 431 44 698 9 706 9 718
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 045 2 081
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,01 0,06 0,00 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,01 0,06 0,00 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ----
Kurs PLN / EUR na koniec okresu--4,68064,5994
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży14 981 10 788 3 227 2 372
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 213 (459)261 (101)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 586)(3 898)(772)(857)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 030)(1 215)(222)(267)
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej(567)(1 139)(122)(251)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(567)(1 139)(122)(251)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 272)(3 248)(274)(714)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej2 775 4 600 598 1 012
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 455)(2 116)(313)(465)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów48 (764)10 (168)
Średni kurs PLN / EUR--4,64274,5472
Aktywa razem72 333 65 642 15 454 14 272
Aktywa trwałe47 982 47 398 10 251 10 305
Aktywa obrotowe24 351 18 244 5 202 3 967
Zobowiązania razem40 253 32 995 8 600 7 174
Zobowiązania długoterminowe8 047 8 898 1 719 1 935
Zobowiązania krótkoterminowe32 206 24 097 6 881 5 239
Kapitał własny32 080 32 647 6 854 7 098
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego32 080 32 647 6 854 7 098
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 045 2 081
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,03)(0,06)(0,01)(0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,03)(0,06)(0,01)(0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu--4,68064,5994

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2022.pdfRozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2022.pdfSprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_JSF_2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_SSF_2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2022-09-30Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu
2022-09-30Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk