• Odbierz prezent
PROCAD S.A.: raport finansowy (2022-05-26 18:53)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-26
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 58314 8413 3533 246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3581357730
Zysk (strata) brutto4081268828
Zysk (strata) netto 303986521
Całkowity dochód (strata) ogółem303986521
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 750-1 470-377-321
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11019244
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-267-176-57-38
Przepływy pieniężne netto netto - razem-1 907-1 627-410-356
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,010,010,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021
Aktywa razem18 36320 8823 9474 540
Zobowiązania długoterminowe585650126141
Zobowiązania krótkoterminowe2 0894 8464491 054
Kapitał własny15 68915 3863 3723 345
Kapitał podstawowy902902194196
Średnia ważona liczba akcji (w szt)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,741,710,370,37

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PROCAD_SA_SSF Q1_2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2022-05-26Janusz SzczęśniakWiceprezes Zarządu
2022-05-26Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk