• Odbierz prezent
PROCAD S.A.: raport finansowy (2021-03-29 19:35)

Spis załączników:

20210329_193555_2076931025_List_prezesa_zarzadu_2020_out.xhtml
20210329_193555_2076931025_List_prezesa_zarzadu_2020_out.xhtml.XAdES
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SA_SprawozdanieZarzadu_2020.xhtml
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SA_SprawozdanieZarzadu_2020.xhtml_JJ.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SA_SprawozdanieZarzadu_2020.xhtml_JS.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SA_SprawozdanieZarzadu_2020.xhtml_MH.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SprawozdanieFinansowe_2020.xhtml
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SprawozdanieFinansowe_2020.xhtml_JJ.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SprawozdanieFinansowe_2020.xhtml_JS.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SprawozdanieFinansowe_2020.xhtml_MH.xades
20210329_193555_2076931025_PROCAD_SprawozdanieFinansowe_2020.xhtml_WP.xades
20210329_193555_2076931025_Ocena_RadyNadzorczej_2020_sprawozdanie.xhtml
20210329_193555_2076931025_Oswiadczenie_RN_PROCADSA_dotyczace_KomitetuAudytu_2020.xhtml
20210329_193555_2076931025_Oswiadczenie_Zarzadu_PROCAD_SA_o_niezaleznosci_Bieglego_Rewidenta_2020.xhtml
20210329_193555_2076931025_Oswiadczenie_Zarzadu_PROCAD_SA_o_niezaleznosci_Bieglego_Rewidenta_2020.xhtml_JJ.XAdES
20210329_193555_2076931025_Oswiadczenie_Zarzadu_PROCAD_SA_o_niezaleznosci_Bieglego_Rewidenta_2020.xhtml_JS.xades
20210329_193555_2076931025_Oswiadczenie_Zarzadu_PROCAD_SA_o_niezaleznosci_Bieglego_Rewidenta_2020.xhtml_MH.XAdES
20210329_193555_2076931025_Sprawozdanie_z_badania_SF_-_Procad_2020.xhtml
20210329_193555_2076931025_Sprawozdanie_z_badania_SF_-_Procad_2020.xhtml.xades
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-29
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
259400WD70CTWVEIO0120000258329
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 625,0049 386,0012 432,0011 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej300,0021,0067,005,00
Zysk (strata) brutto1 008,00-1 249,00225,00-290,00
Zysk (strata) netto 888,00-1 494,00198,00-347,00
Całkowity dochód (strata) ogółem888,00-1 494,00198,00-347,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 219,00-1 093,00719,00-254,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 956,003 980,00437,00925,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 213,00-511,00-1 165,00-119,00
Przepływy pieniężne netto - razem-38,002 376,00-8,00552,00
Aktywa razem18 474,0022 132,004 003,005 197,00
Zobowiązania długoterminowe1 396,001 700,00303,00399,00
Zobowiązania krótkoterminowe4 597,004 489,00996,001 054,00
Kapitał własny 12 481,0015 943,002 705,003 744,00
Kapitał zakładowy902,00902,00195,00212,00
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)9 019,009 019,009 019,009 019,00
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,10-0,170,02-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,10-0,170,02-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **1,381,770,300,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,381,770,300,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_prezesa_zarzadu_2020_out.xhtml
List_prezesa_zarzadu_2020_out.xhtml.XAdES
PROCAD_SA_SprawozdanieZarządu_2020.xhtml
PROCAD_SA_SprawozdanieZarządu_2020.xhtml_JJ.xades
PROCAD_SA_SprawozdanieZarządu_2020.xhtml_JS.xades
PROCAD_SA_SprawozdanieZarządu_2020.xhtml_MH.xades
PROCAD_SprawozdanieFinansowe 2020.xhtml
PROCAD_SprawozdanieFinansowe 2020.xhtml_JJ.xades
PROCAD_SprawozdanieFinansowe 2020.xhtml_JS.xades
PROCAD_SprawozdanieFinansowe 2020.xhtml_MH.xades
PROCAD_SprawozdanieFinansowe 2020.xhtml_WP.xades
Ocena_RadyNadzorczej_2020_sprawozdanie.xhtml
Oświadczenie_RN_PROCADSA_dotyczące_KomitetuAudytu_2020.xhtml
Oświadczenie_Zarządu PROCAD SA o niezależności Biegłego Rewidenta_2020.xhtml
Oświadczenie_Zarządu PROCAD SA o niezależności Biegłego Rewidenta_2020.xhtml_JJ.XAdES
Oświadczenie_Zarządu PROCAD SA o niezależności Biegłego Rewidenta_2020.xhtml_JS.xades
Oświadczenie_Zarządu PROCAD SA o niezależności Biegłego Rewidenta_2020.xhtml_MH.XAdES
Sprawozdanie z badania SF - Procad 2020.xhtml
Sprawozdanie z badania SF - Procad 2020.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk