• Odbierz prezent
PRO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz  z projektami uchwał. (2021-03-09 12:59)
fot. freepik.com
Treść raportu:

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402¹, art. 402² oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 kwietnia 2021 roku, na godzinę 12:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44 a.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zgodnie z art. 402² ksh

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2 lit. a ksh)
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 16 marca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem tj. 19 marca 2021 roku., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: urszula.kruszewska@promise.pl Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b ksh)
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: urszula.kruszewska@promise.pl
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: urszula.kruszewska@promise.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c ksh)
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d ksh)
1.Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3.Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane na adres email: urszula.kruszewska@promise.pl najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4.Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5.Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.apnpromise.pl) oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
6.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
7.Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki
o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: urszula.kruszewska@promise.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402² pkt. 2 lit. e,f,g ksh)
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 ksh)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 21 marca 2021 roku.

7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 ksh)
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu tj. 21 marca 2021 r.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia
o zwołaniu Walnego zgromadzenia (tj. 09 marca 2021 roku), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 22 marca 2021 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1)firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2)liczbę akcji,
3)rodzaj i kod akcji,
4)siedzibę i adres spółki APN Promise S.A.
5)wartość nominalną akcji,
6)imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7)siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8)cel wystawienia zaświadczenia,
9)datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10)podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 ksh)
Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki od dnia 19 marca 2021 r. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.

9. Strona internetowa (art. 402² pkt. 6 ksh)
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.apnpromise.pl.


10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 ksh)
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy
w dniach od 31 marca do 6 kwietnia 2021 roku. w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Informacje zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 ksh
Kapitał zakładowy APN Promise S.A. tworzy 10 077 580 akcji, w tym:
a.2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają
2 głosy na Walnym Zgromadzeniu,
b.7.577.580 akcji zwykłych na okaziciela.
Liczba głosów ze wszystkich akcji APN Promise S.A. wynosi: 12.577.580.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”),
niniejszym informujemy że:
1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
2)Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych może Pan/Pani uzyskać drogą mailową pod adresem: iodo@promise.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
3)APN Promise S.A. pozyskała Pana/Pani dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień (w szczególności liczba, rodzaj, numery akcji oraz liczba przysługujących głosów).
4)Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a.art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy APN Promise S.A. a akcjonariuszem,
b.art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na APN Promise S.A., związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR), między innymi takich jak prowadzenie list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienie głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienie akcjonariuszom wykonywania ich praw,
c.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes APN Promise S.A., którym jest ustalenie, dochodzenie czy obrona ewentualnych roszczeń, jak również umożliwienie kontaktu z akcjonariuszami i pełnomocnikami oraz weryfikacja tożsamości.
5)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a.podmioty lub osoby upoważnione przez APN Promise S.A.,
b.podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z APN Promise S.A. umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
c.inni akcjonariusze w ramach realizacji ich uprawnień,
d.dostawcy usług technicznych (hostingodawca poczty elektronicznej, świadczący usługi pocztowe i kurierskie, świadczące usługi prawne, dostawcy usług IT),
e.kancelaria notarialna,
f.podmioty lub osoby świadczące usługi związane z obsługa Walnych Zgromadzeń,
g.podmioty lub osoby, którym APN Promise S.A. udostępniła dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6)Odbiorcami danych osobowych będą również: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisja Nadzoru Finansowego.
7)Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, w tym wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Okres przechowywania może być wydłużony o okres wynikający z celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
8)Źródłem danych osobowych są osoby, których dane dotyczą, a także podmioty prowadzące depozyty papierów wartościowych, jak również inni akcjonariusze, pełnomocnicy i przedstawiciele.
9)Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz jest niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością realizacji obowiązków oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa.
10)Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarząd APN Promise S.A.

Załączniki:
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) oraz § 4 ust. 2 pkt b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-09 12:59:08Piotr PaszczykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk