• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. (2021-03-18 17:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 kwietnia 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały dotyczącej połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Zamkniecie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A._EOTC.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euwww.privateequitymanagers.pl
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-03-18Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk