• Odbierz prezent
PRIMETECH S.A.: raport finansowy (2021-03-29 19:15)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-29
PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PRIMETECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
primetech@primetechsa.plprimetechsa.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
259400EUBZIKJFDHSZ930000026782
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży40 034,00138 268,008 948,0032 142,00
Zysk z działalności operacyjnej8 447,0010 681,001 888,002 483,00
Zysk netto z działalności kontynuowanej 7 200,00121 128,001 609,0028 158,00
Zysk netto7 200,00120 620,001 609,0028 039,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 462,0040 819,001 891,009 489,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-105,00170 116,00-23,0039 545,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 711,00-219 814,00-1 053,00-51 098,00
Przepływy pieniężne netto razem3 646,00-8 879,00815,00-2 064,00
Średnioważona liczba akcji15 609 833,0015 609 833,0015 609 833,0015 609 833,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,467,730,101,80
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,467,730,101,80
Aktywa razem29 160,0029 336,006 319,006 889,00
Zobowiązania i kapitał własny razem 29 160,0029 336,006 319,006 889,00
Zobowiązania18 217,0025 565,003 948,006 003,00
Zobowiązania długoterminowe652,00751,00141,00176,00
Zobowiązania krótkoterminowe17 565,0024 814,003 806,005 827,00
Kapitał własny10 943,003 771,002 371,00886,00
Kapitał zakładowy15 610,0015 610,003 383,003 666,00
Liczba akcji (w szt.)15 609 833,0015 609 833,0015 609 833,0015 609 833,00
Wartość księgowa na jedną akcję0,700,240,150,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję0,700,240,150,06
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
pth-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020
pth-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020 podpis
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtmlSprawozdanie Zarządu PRIMETECH za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PRIMETECH za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań
Informacja Zarządu.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań podpis
SzB_GK_Primetech_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020
SzB_GK_Primetech_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtmlOcena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN PTH dot. KA.xhtmlOświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk