• Odbierz prezent
PRIMETECH S.A.: raport finansowy (2021-03-29 19:07)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-29
PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PRIMETECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
primetech@primetechsa.plprimetechsa.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
259400EUBZIKJFDHSZ930000026782
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży27 599,0026 581,006 168,006 179,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 361,00-2 096,001 869,00-487,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 347,00-4 403,001 642,00-1 024,00
Zysk (strata) netto7 347,00-4 911,001 642,00-1 142,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 056,002 949,00907,00686,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej25,006 488,006,001 508,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 151,00-6 741,00-481,00-1 567,00
Przepływy pieniężne netto razem1 930,002 696,00431,00627,00
Średnioważona liczba akcji15 609 833,0015 609 833,0015 609 833,0015 609 833,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,47-0,310,11-0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,47-0,310,11-0,07
Aktywa razem19 813,0017 205,004 293,004 040,00
Zobowiązania i kapitał własny razem 19 813,0017 205,004 293,004 040,00
Zobowiązania14 649,0019 582,003 174,004 598,00
Zobowiązania długoterminowe8,0043,002,0010,00
Zobowiązania krótkoterminowe14 641,0019 539,003 173,004 588,00
Kapitał własny5 164,00-2 377,001 119,00-558,00
Kapitał zakładowy15 610,0015 610,003 383,003 666,00
Liczba akcji (w szt.)15 609 833,0015 609 833,0015 609 833,0015 609 833,00
Wartość księgowa na jedną akcję0,33-0,150,07-0,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję0,33-0,150,07-0,04
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Primetech jednostkowy.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020
Primetech jednostkowy.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020 podpis
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtmlSprawozdanie Zarządu PRIMETECH z działalności za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PRIMETECH z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podpisy
SzB_Primetech_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020
SzB_Primetech_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtmlOcena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN PTH dot. KA.xhtmlOświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk