• Odbierz prezent
PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (2021-03-19 11:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Sławomira Lutek [dalej "Akcjonariusz"].

Akcjonariusz poinformował, iż 17.03.2021 r. zbył 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcji poza zorganizowanym rynkiem obrotu. Przed zbyciem posiadał 600.000 akcji i głosów, co stanowiło 9,19% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem po zbyciu posiadał 300.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,60% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Michał RęczkowiczPrezes ZarząduMichał Ręczkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk