• Odbierz prezent
PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (2021-03-01 14:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Michała Ręczkowicza [dalej "Akcjonariusz"].

Akcjonariusz poinformował, iż 26.02.2021 r. [data zawarcia umowy] poprzez Prime Bit Studio Sp. z o.o. [wobec której jest podmiotem dominującym] zbył 1.150.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w transakcjach pakietowych oraz w notowaniach giełdowych na rynku NewConnect. W wyniku tego zbycia oraz transakcji bezpośrednich przekroczył progi wskazane w art. 69 ustawy. Przez zbyciem pośrednio i bezpośrednio posiadał 3.873.857 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 59,35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio 2.713.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem zależnym od akcjonariusza jest Prime Bit Studio Sp. z o.o., która aktualnie posiada 2.713.000 akcji Emitenta, co stanowi 41,56% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMEBIT GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-213Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szlachecka 1
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Michał RęczkowiczPrezes ZarząduMichał Ręczkowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk