• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o. o. (2021-03-26 22:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (spółka zależna od Emitenta, dalej jako: „Spółka zależna”) dokonała nabycia nieruchomości w postaci kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej w Poznaniu, o powierzchni użytkowej mieszkalnej 3878 m2, z projektem i aktualnym pozwoleniem na budowę, tj. rewitalizację i rozbudowę istniejącego obiektu, dla uzyskania 4189 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej oraz ponad 4600 m2 powierzchni użytkowej. Całkowita powierzchnia budynku zgodnie z projektem wyniesie ponad 5600 m2.

Łączna cena nabycia nieruchomości oraz powiązanych z nią praw i obowiązków określona została na 7.801.030,33 zł (słownie: siedem milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści trzy grosze). Na cenę nabycia składały się prawo do nieruchomości oraz spłata wierzytelności hipotecznych, którymi obciążona była nabywana nieruchomość.

W celu sfinansowania zakupu nieruchomości oraz pokrycia części nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową nieruchomości, Spółka zależna zawarła w dniu 25 marca 2021 r. umowy pożyczek na łączną kwotę 7.979.000,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym:
a) na kwotę 820.000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) z Emitentem, której oprocentowanie wynosi 7,20% w skali roku, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 11,8%. Termin spłaty wyznaczono na 25 marca 2023 r.
b) na kwotę 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) z Projbud Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (podmiotu zależnego od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta), której oprocentowanie wynosi 7,20% w skali roku, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 11,8%. Termin spłaty wyznaczono na 25 marca 2023 r.
c) na kwotę 5.859.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z osobą fizyczną niepowiązaną z Emitentem, której oprocentowanie wynosi 7,20% w skali roku, a termin spłaty wyznaczono na 25 marca 2022 r. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki ustanowiona została hipoteka na zakupionej nieruchomości, poddanie się egzekucji przez Spółkę zależną oraz poręczenie Pana Jakuba Suchanka i Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Zakup nieruchomości związany jest z planowaną realizacją przez Grupę inwestycji polegającej na rewitalizacji oraz rozbudowie nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości oraz późniejszej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. to spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 95 udziałów o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.750,00 zł, co stanowi 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Pozostałym udziałowcem Spółki zależnej jest Projbud Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu. Emitent dokonał nabycia udziałów w Spółce zależnej w dniu 3 marca 2021 r. w celu przygotowania do rozpoczęcia inwestycji będącej przedmiotem niniejszego raportu bieżącego.

Zdaniem Emitenta, realizacja inwestycji przez Spółkę zależną będzie skutkowała rozwojem Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze inwestycji deweloperskich oraz pozwoli na wykorzystanie potencjału spółek zależnych Emitenta, w tym pracowni projektowej oraz spółki Prefa Construction, powołanej w kierunku realizacji zadań generalnego wykonawstwa inwestycji.
Realizacja projektu, zdaniem Emitenta przyczyni się również do poszerzenia obszarów funkcjonowania grupy w przestrzeni deweloperskiej i budowlanej, o sektor rewitalizacji i rozbudowy obiektów zabytkowych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.phiwierzytelnosci.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Jakub Suchanek
Prezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk