• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o. (2021-04-01 20:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu („Spółka zależna”, „Prefa Construction”) umowy z Osiedle Plewianka sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu („Inwestor”) dotyczącej realizacji przez Spółkę zależną usług w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji pod nazwą Osiedle Plewianka, obejmującej wzniesienie na terenie należącym do Inwestora budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej w Etapie I ok. 2.956 m2 tj. 62 lokale mieszkalne, a docelowo ok. 10.500 m2, tj. 222 lokale mieszkalne.

Wartość wynagrodzenia Spółki zależnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na łączną kwotę 10.603.941,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych), na które składają się przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych transzach, których wysokość uzależniona będzie od zakresu zrealizowanych prac. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia wynagrodzenia Spółki zależnej w przypadku przeprowadzenia dodatkowych prac, niezbędnych dla skutecznego zakończenia inwestycji. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na marzec 2023 r. Szczegółowe warunki zawartej umowy, w tym zakresie ewentualnych kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w branży standardów.

Zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń listu intencyjnego zawartego przez Emitenta z Osiedle Plewianka sp. z o.o., o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Przedmiot umowy realizowany będzie we współpracy z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. Projekt realizowany w ramach powyższej umowy jest pierwszym przedsięwzięciem, w którym podmiot zależny od Emitenta występuje w roli generalnego wykonawcy inwestycji, co wskazuje na skuteczność Zarządu Emitenta w realizacji przyjętej strategii rozwoju skoncentrowanej na kompleksowej realizacji projektów budowlanych w ramach struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk