• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Zakup udziałów w spółkach z branży deweloperskiej (2021-03-05 21:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zakup udziałów w spółkach z branży deweloperskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. Emitent, w związku z realizowaną strategią rozwoju w obszarze branży budowlanej oraz deweloperskiej, dokonał zakupu udziałów w trzech podmiotach, w tym:
- 125 udziałów spółki Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na dzień 5 marca 2023 r.;
- 33 udziały spółki PHI Building sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.300,00 zł (słownie trzy tysiące trzysta złotych), stanowiących 33% udziału w kapitale zakładowym oraz 33% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od Polski Holding Inwestycyjny S.A. za kwotę 1.320.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 6 miesięcy po ukończeniu inwestycji przy ul. Jachtowej w Luboniu, z dodatkowym zastrzeżeniem terminu płatności na nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 100 udziałów spółki Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 5.000,00 zł. Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 7 dni od daty podpisania umowy.

Celem zawarcia powyższych umów jest rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, co umożliwi usprawnienie wewnętrznej organizacji zadań w ramach realizowanych projektów oraz wytworzenie wartości dodanej w odniesieniu do funkcjonowania w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta podmiotów prowadzących działalność wzajemnie komplementarną, w szczególności projektową, produkcyjną w obrębie wykorzystywanych w przedmiotowych przedsięwzięciach materiałów budowlanych, generalnego wykonawstwa inwestycji oraz deweloperską.
Spółki PHI Building sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu oraz Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu to podmioty, w których obecnie prowadzone jest postępowanie układowe, zorientowane na 100% zwrot wkładów, które zostały wniesione przez wierzycieli przed nabyciem udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przed rozpoczęciem sprawowania zarządu przez podmioty powiązane z Emitentem. W przypadku obu podmiotów wierzyciele zadecydowali ponad 95% większością oddanych głosów o przyjęciu układu.
Zdaniem Emitenta, nabycie udziałów ww. podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, pozwala na wytworzenie synergii budowania wartości z uwagi na zaplecze kompetencyjne, wykonawcze oraz finansowe Emitenta, niezbędne do realizacji postanowień układowych, w myśl których wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni co do należności głównej – w 100%.
Emitent adresuje korzyść wynikającą z synergii poprzez zacieśnienie współpracy z ww. podmiotami, a także wzrost możliwości budowania wartości grupy z uwagi na potencjał wykorzystania posiadanego zaplecza materiałowego, wykonawczego oraz rozwój portfela realizowanych inwestycji budowlanych.
Zdaniem Emitenta, również aspekt prospołeczny w związku z realizacją opisanych wyżej postanowień układowych, przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jest spółką celową powołaną w kierunku realizacji inwestycji dla 48 lokali mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Emitent rozpoznaje możliwość wytworzenia synergii dzięki posiadaniu przez ww. podmiot prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, co pozwala na zagospodarowanie możliwości wykonawczych Spółki oraz skoncentrowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Finansowanie zakupu powyższych aktywów zrealizowanie zostanie w oparciu o środki pozyskane przez Spółkę w wyniku emisji Obligacji oraz środki wypracowane w toku prowadzonej działalności operacyjnej.

W związku z nabyciem udziałów struktura Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. rozszerzona zostanie o powyższe podmioty, które zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami uzyskają status jednostek zależnych z uwagi na tożsamy Zarząd Emitenta oraz ww. podmiotów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk