• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Zakup przez spółkę zależną Prefa Development sp. z o.o. gruntów budowlanych pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne z funkcją usługową w miejscowości Luboń. (2021-04-01 20:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Zakup przez spółkę zależną Prefa Development sp. z o.o. gruntów budowlanych pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne z funkcją usługową w miejscowości Luboń.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. pomiędzy spółką zależną Prefa Development sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu („Spółka zależna”, „Prefa Development”), a Grupa River sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu oraz Spółką Finanse i Projektowanie sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu doszło do zawarcia umów, w wyniku których Spółka zależna nabyła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dwóch działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z funkcją usługową. Jeden z nich z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz prawami do projektu budowlanego dwóch budynków wielorodzinnych, parkingu, drogi wewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Drugi z możliwością wybudowania pięciu budynków wielorodzinnych w części z funkcją usługową, parkingów oraz drogi wewnętrznej.

Celem zawarcia powyższych umów jest przeniesienie na Spółkę zależną prawa użytwkowania wieczystego nieruchomości oraz realizacja inwestycji obejmującej wzniesienie i oddanie do użytkowania budynków mieszkalnych z częścią usługową.

Przedmiotowe transakcje są komplementarne z rozwojem Grupy Kapitałowej Emitenta opartym o wzrost wartości oraz wolumenu portfela nieruchomości stanowiących przedmiot inwestycji deweloperskich. Zdaniem Emitenta, zwiększenie zaangażowania w zakresie posiadanych gruntów generuje synergię między podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta, optymalnie wykorzystując możliwości produkcyjne, projektowe oraz wykonawcze spółek zależnych Emitenta. Dodatkowo, grunty stanowiące przedmiot przeniesienia prawa użytkowania wieczystego znajdują się w niedalekiej odległości od fabryki prefabrykatów spółki zależnej Emitenta, co ogranicza koszty transportu oraz przyspiesza proces wykonawczy.

Cena zakupu przez Spółkę zależną praw do planu architektonicznego ustalona została na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), która zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Łączna cena zakupu opisanych powyżej praw do użytkowania gruntów przez Spółkę zależną ustalona została na kwotę 3.851.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w przypadku zapłaty do dnia 20 listopada 2021 r., natomiast w przypadku zapłaty po tym dniu, cena wyniesie 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). Kwota wynikająca z zakupu praw do użytkowania wieczystego gruntów w pierwszej kolejności przeznaczona zostanie na spłatę zaległości podatkowych strony sprzedającej. Ceny ustalone zostały w oparciu o rynkową wartość nabywanych praw. Zakup sfinansowany zostanie ze środków własnych Spółki zależnej wypracowanych w toku prowadzonej działalności, a w przypadku zajścia takiej konieczności w oparciu o finansowanie dłużne wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta.

W celu zabezpieczenia realizacji powyższej transakcji Emitent oraz Pan Jakub Suchanek (Prezes Zarządu Emitenta) złożyli niezależne oświadczenia, iż w przypadku niewywiązania się przez Spółkę zależną z zobowiązań wynikających z powyższych umów dotyczących praw użytkowania wieczystego gruntów, bezwarunkowo poręczą za te zobowiązania Spółki zależnej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk