• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Nabycie przez spółkę zależną Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz zawarcie aneksu do umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej (2021-07-29 22:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę zależną Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz zawarcie aneksu do umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 lipca 2021 r. Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Mieszkania w Komornikach”, „Spółka zależna”) dokonała zakupu od osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem trzech nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dobrepole, obręb Spławie, które przeznaczone są pod realizację przez Grupę Kapitałową Emitenta inwestycji o charakterze deweloperskim.

Łączna cena nabycia trzech nieruchomości przez Spółkę zależną wyniosła 2.320.272,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100) brutto. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego powyższa kwota została w pełni uregulowana przez Spółkę zależną.
Dwie z nabytych nieruchomości zakupione zostały w celu realizacji I etapu inwestycji pn. „Osiedle Dobrepole”, który zakłada budowę 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej (tj. łącznie 32 lokale), wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową drogi wewnętrznej, włączenia komunikacyjnego i sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na poziomie wykonawczym prace w powyższym zakresie realizowane są przez Prefa Construction sp. z o.o. (inną spółkę zależną od Emitenta) na podstawie umowy zawartej w dniu 5 maja 2021 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 14/2021. Ostatnia z nieruchomości nabytych przez Mieszkania w Komornikach przeznaczona jest pod realizację II etapu ww. inwestycji (łącznie 16 lokali), której rozpoczęcie planowane jest w najbliższych tygodniach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem I etap inwestycji powinien zakończyć się w I kw. 2023 r. Łącznie w dwóch etapach inwestycji do użytku oddane zostanie 48 lokali.

W związku z nabyciem przez Spółkę zależną ww. nieruchomości oraz w efekcie dokonania analizy potrzeb kapitałowych Spółki zależnej związanych z dokończeniem I etapu oraz w perspektywie rozpoczęcia prac związanych realizacją II etapu inwestycji pn. „Osiedle Dobrepole”, pomiędzy Emitentem a Mieszkania w Komornikach doszło do zawarcia aneksu do umowy ramowej dotyczącej udzielenia Spółce zależnej przez Emitenta finansowania w formie pożyczek. O zawarciu umowy ramowej w zakresie finansowania działalności Spółki zależnej Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 37/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.
W efekcie zawarcia aneksu zwiększony został limit możliwego zadłużenia gwarantowany przez Emitenta, który z kwoty 2,00 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) zwiększony został do kwoty 15,00 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Pozostałe warunki zawartej umowy, w tym w zakresie oprocentowania oraz pozostałych kosztów związanych z udzieleniem finansowania, pozostały bez zmian w stosunku do ustalonych w pierwotnie zawartej umowie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczącą wartość przyszłych umów pożyczek zawieranych w ramach umowy ramowej, której dotyczy aneks będący przedmiotem niniejszego raportu oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk