• Odbierz prezent
Prefa Group S.A.: Informacja w zakresie wartości pożyczek udzielonych spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. (2021-03-05 18:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
Prefa Group S.A.
Temat
Informacja w zakresie wartości pożyczek udzielonych spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") celem przekazania do wiadomości publicznej informacji w zakresie finansowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta jaka miała miejsce od momentu publikacji raportu bieżącego ESPI nr 42/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz w ramach wypełnienia zadeklarowanych przez Emitenta założeń polityki informacyjnej opisanej w treści raportu bieżącego ESPI nr 39/2020 z dnia 30 października 2020 r., niniejszym informuje, iż w okresie od 21 grudnia 2020 r. do 5 marca 2021 r. pomiędzy Emitentem a Prefa-Studio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Prefa-Bud sp. z o.o. (spółkami zależnymi od Emitenta, w których Emitent posiada po 100,00% udziału w kapitale zakładowym), zawarte zostały umowy pożyczek, których łączna wartość przekroczyła próg przyjętego przez Spółkę kryterium stosowanego dla oceny stwierdzenia istotności zawieranych umów.

Łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz Prefa-Bud sp. z o.o. w okresie 21 grudnia 2020 r. do 5 marca 2021 r. wyniosła 915.000,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy), na które składają się:

- pożyczka o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z dnia 28 grudnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z dnia 31 grudnia 2020 r.
- pożyczka o wartości 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) z dnia 31 grudnia 2020 r.
- pożyczka o wartości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) z dnia 7 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) z dnia 11 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) z dnia 15 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) z dnia 21 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) z dnia 3 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z dnia 5 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z dnia 25 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z dnia 26 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) z dnia 4 marca 2021 r.
- pożyczka o wartości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z dnia 5 marca 2021 r.


Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego całkowita łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz Prefa-Bud sp. z o.o. wynosi 2.648.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz Prefa-Studio sp. z o.o. w okresie od 21 grudnia 2020 r. do 5 marca 2021 r. wyniosła 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na które składają się:

- pożyczka o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z dnia 28 grudnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z dnia 31 grudnia 2020 r.,
- pożyczka o wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z dnia 8 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z dnia 15 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z dnia 27 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z dnia 29 stycznia 2021 r.
- pożyczka o wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z dnia 3 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z dnia 22 lutego 2021 r.
- pożyczka o wartości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z dnia 4 marca 2021 r.


Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego całkowita łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz Prefa-Studio sp. z o.o. 831.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Pożyczki udzielone zostały na finansowanie bieżącej działalności powyższych podmiotów. Oprocentowanie wszystkich powyższych pożyczek określone zostało na 7,2% (słownie: siedem i dwie dziesiąte procenta) brutto, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 5,8% (słownie: pięć i osiem dziesiątych procenta) brutto. Termin spłaty wszystkich powyższych pożyczek określony został na 12 miesięcy od dnia zawarcia poszczególnych umów pożyczek. Spłata pożyczki nastąpi w formie jednorazowej spłaty lub wzajemnego potrącenia wierzytelności pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości, a także potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Prefa Group S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Roosevelta22
(ulica)(numer)
+48 61 221 13 22+48 15 649 80 22
(telefon)(fax)
biuro@prefagroup.plwww.prefagroup.pl
(e-mail)(www)
8971795331022313070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Jakub SuchanekPrezes ZarząduJakub Suchanek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk