• Odbierz prezent
PRAIRIE MINING LIMITED: Powiadomienie O Akcjach Nieobjętych Przez Akcjonariuszy W Ramach Wykonania Prawa Poboru (2021-12-03 06:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr27/2021
Data sporządzenia:2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Powiadomienie O Akcjach Nieobjętych Przez Akcjonariuszy W Ramach Wykonania Prawa Poboru
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Prairie Mining Limited (Prairie lub Spółka) uprzejmie informuje, że Spółka otrzymała wnioski o 4 496 375 akcji po cenie emisyjnej 0,20 AUD za jedną akcję w ramach ustalonej przez Spółkę emisji jedna nowa akcja na dziesięć istniejących akcji (Emisja z prawem poboru).

Dyrektorzy, pan Ian Middlemas i pan Mark Pearce, uczestniczyli w Emisji z prawem poboru i skorzystali w całości z przysługującego im prawa poboru. Jak wcześniej informowano, ze względu na polskie przepisy, Spółka nie była w stanie rozszerzyć Emisja z prawem poboru na polskich akcjonariuszy.

Spółka spotkała się z dużym zainteresowaniem potencjalnych nowych inwestorów z Wielkiej Brytanii i pozostałej części Europy, którzy wyrazili chęć zapisu na akcje nieobjęte przez akcjonariuszy.

Zgodnie z warunkami Emisji z prawem poboru, Dyrektorzy skorzystają z możliwości zaoferowania osobom, które się zgłosiły 18 638 892 akcji nieobjętych przez akcjonariuszy. Zgodnie z Regulaminem ASX akcje nieobjęte przez akcjonariuszy zostaną przydzielone w ciągu trzech (3) miesięcy od daty zamknięcia Emisji z prawem poboru.

Złożony zostanie również wniosek o dopuszczenie 4 496 375 akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Dopuszczenie akcji na GPW).

Po dopuszczeniu akcji na GPW wyemitowany kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 235 851 464 akcji zwykłych. Powyższa liczba 235 851 464 będzie mogła być wykorzystana przez akcjonariuszy jako mianownik do obliczeń, za pomocą których będą mogli oni określić, czy są zobowiązani do zgłoszenia swojego udziału w Spółce lub zmiany tego udziału w Spółce, po dopuszczeniu do obrotu na GPW.

Spółka wyemituje również 10 750 000 nienotowanych opcji motywacyjnych (Opcje Motywacyjne) dla Dyrektorów i kluczowego personelu. Zgoda akcjonariuszy na emisję opcji została udzielona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 listopada 2021 r.

Zapytania
Prairie Mining Limited Tel: +44 207 478 3900
Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny Email: info@pdz.com.au
Sapan Ghai, Dyrektor Działu Rozwoju Korporacyjnego
Kazimierz Chojna, Dyrektor Handlowy
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prairie Mining Limited (Prairie or Company) is pleased to announce that the Company has received applications for 4,496,375 Shares at an issue price of A$0.20 each under the Company’s one for ten non-renounceable entitlements issue (Entitlements Issue). Directors, Mr Ian Middlemas and Mr Mark Pearce, have participated in the Entitlements Issue and taken up their full entitlement. As previously advised, due to Polish regulations, the Company was not able to extend the Entitlements Issue to Polish shareholders. However, the Company has received significant interest from potential new investors based in the UK and Europe to subscribe for shares in the shortfall. In accordance with the terms of the Entitlements Issue, the Directors will exercise their discretion to offer 18,638,892 shortfall shares to nominated parties. In accordance with the ASX Listing Rules the shortfall securities will be allotted within three (3) months from the closing date of the Entitlements Issue. An application will also be made for admission of the 4,496,375 shares to trading on the Warsaw Stock Exchange (WSE Admission). Following WSE Admission, the Company’s issued ordinary share capital will be 235,851,464 ordinary shares. The above figure of 235,851,464 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company following WSE Admission. The Company will also issued 10,750,00 unlisted incentive options (Incentive Options) to Directors and key staff following shareholder approval at the Company’s Annual General Meeting held on 24 November 2021.

PRAIRIE MINING LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
PRAIRIE MINING LIMITED
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
WA 6000Perth
(kod pocztowy)(miejscowość)
Level 9, 28 The Esplanade
(ulica)(numer)
+61 8 9322 6322+61 8 9322 6558
(telefon)(fax)
info@pdz.com.auwww.pdz.com.au
(e-mail)(www)
ABN 23008677852Australia
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-03Dylan BrowneSekretarz firmDylan Browne

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk