• Odbierz prezent
PragmaGo S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki (2021-08-03 15:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr65/2021
Data sporządzenia: 2021-08-03
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PragmaGO S.A. (”Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 03 sierpnia 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie:

I.
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2021 r., zmianie uległ
§ 11 ust. 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.”

O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. uchwały nr 3 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

II.
uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 r., zmianie uległ
§ 2 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
2) PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
3) PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
4) PKD – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
5) PKD – 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
6) PKD – 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
7) PKD – 77 Wynajem i dzierżawa;
8) PKD – 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
9) PKD – 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
10) PKD – 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;
11) PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.”

O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. uchwały nr 29 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PragmaGo S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmago.plwww.pragmago.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-03Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2021-08-03Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk