Advertisement
  • Odbierz prezent
PragmaGo S.A.: raport finansowy (2021-04-20 19:07)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PragmaGo S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmago.plwww.pragmago.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 79524 1365 7655 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 4293 980990925
Zysk (strata) brutto9058 6202022 004
Zysk (strata) netto 5166 8781151 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 24850 40794911 718
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 121)20 878(1 592)4 853
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 622(66 406)810(15 437)
Przepływy pieniężne netto, razem7494 8791671 134
Aktywa, razem128 746120 25327 89828 238
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania94 01875 07820 37317 630
Zobowiązania długoterminowe40 51554 4208 77912 779
Zobowiązania krótkoterminowe53 50320 65811 5944 851
Kapitał własny 34 72745 1757 52510 608
Kapitał zakładowy2 7522 752596646
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.)2 752 1672 752 1672 752 1672 752 167
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,192,500,040,58
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,192,500,040,58
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)12,6216,412,733,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR)12,6216,412,733,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,50-0,34-
Saldo faktoring71 06559 05015 39913 866
Wpłaty z faktoringu w roku638 870582 339138 439136 748
Saldo pożyczki23 87336 6825 1738 614
Wpłaty z pożyczek w roku32 84622 8677 1185 370

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

a)      sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

na dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;

na dzień 31 grudnia 2019 średni kurs wyniósł: 4,2585;

b)     sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,47415;

średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019: 4,3018;

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A.pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PragmaGO S.A.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2021-04-20Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu
2021-04-20Daniel MączyńskiWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Ewa OrymowskaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk