• Odbierz prezent
POZBUD S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B. (2021-03-22 14:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 18.000 4-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 18.000.000 zł (dalej „Obligacje”), przy czym próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej „Ustawa o Obligacjach”) został określony na 12.000.000 zł. Emisja zostanie przeprowadzona po udzieleniu przez SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, zgody na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji.

Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego - zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b lub d rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone:

1) hipoteką umowną łączną na należących do Spółki nieruchomościach położonych w Słonawach – do kwoty nie niższej niż 150% wartości wyemitowanych Obligacji;
2) cesją z polisy ubezpieczeniowej powyższych nieruchomości oraz polisami udzielonymi na podstawie umów ubezpieczenia zawartych w przyszłości – do czasu wykupu Obligacji.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz POZBUD, które są jednocześnie zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki.
Ostateczny termin wykupu Obligacji nastąpi do dnia 30 marca 2025 roku


MESSAGE (ENGLISH VERSION)POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 192Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfińska1
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.pozbud.pl
(e-mail)(www)
7772668150634378466
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Łukasz FojtPrezes ZarząduŁukasz Fojt

2021-03-22Michał UlatowskiWiceprezes ZarząduMichał UlatowskiESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk