• Odbierz prezent
POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (2021-03-17 16:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej („Aneks”) zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w dniu 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”).
Przedmiotowy Aneks dotyczy m.in. zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, na mocy którego Bank w szczególności udostępni Spółce kredyt wieloproduktowy na warunkach określonych w ww. Aneksie („Kredyt Wieloproduktowy”), przewidujący zobowiązanie kredytowe w łącznej wysokości 61.500.000,00 PLN z dniem ostatecznej spłaty określonym na dzień 31.12.2021 r., przy czym w zależności od formy udostępnienia oraz okresu obowiązywania Umowy Kredytowej, limity poszczególnych zobowiązań będą następujące:
(a) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu na rachunku obrotowym PLN:
A. 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN w okresie od stycznia do marca każdego roku kalendarzowego;
B. 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) PLN w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku kalendarzowego;
C. 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) PLN w okresie od lipca do października każdego roku kalendarzowego,
(jednakże nie więcej niż do kwoty stanowiącej 80% wartości kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A.);
(b) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego
w formie kredytu na rachunku obrotowym EUR - 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR;
(c) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnionego w formie gwarancji – 5.000.000 (słownie: pięć milionów) PLN;
(d) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego
w formie akredytywy - 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) PLN;
W związku z zawarciem Aneksu, w ramach Umowy Kredytowej Spółka jest zobowiązana do:
- podpisania aneksów ustanawiających zabezpieczenia Umowy Kredytu tj. umów zastawu rejestrowego na aktywach i zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych, zastawu rejestrowego na zapasach.

Ponadto, ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na podstawie linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Gwarancja jest w kwocie 48.000.000 PLN, co stanowi 80,00% zobowiązania w ramach Kredytu Wieloproduktowego i obowiązuje do dnia 31 marca 2022 roku.

W związku z zawarciem Aneksu, Bank oświadczył, iż przyjmuje do wiadomości zaistnienie wymienionych w Aneksie zdarzeń i opisanych naruszeń Umowy Kredytowej oraz, że nie będzie wykonywał swoich praw przysługujących mu z tytułu zaistnienia przypadków naruszenia, jednakże jedynie co do skutków tych istniejących i wiadomych Kredytodawcy do dnia podpisania przedmiotowego Aneksu do Umowy Kredytowej.
Pozostałe, istotne postanowienia Umowy Kredytowej pozostają niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200Jasło
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja101
(ulica)(numer)
+48 13 44 66 241+48 13 44 66 252
(telefon)(fax)
info@polwax.plwww.polwax.pl
(e-mail)(www)
6852014881370490581
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu
2021-03-17Jarosław Świć
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk