• Odbierz prezent
POLTREG S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLTREG S.A.Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-855Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wały Piastowskie1/1508
(ulica)(numer)
+48 512 532 401---
(telefon)(fax)
office@poltreg.techwww.poltreg.tech
(e-mail)(www)
9571079577361945318
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży2001004322
Pozostałe przychody operacyjne863577186126
Strata na działalności operacyjnej-1 133-377-244-82
Strata przed opodatkowaniem-1 043-360-224-79
Strata netto-1 043-360-224-79
Całkowite straty ogółem-1 043-360-224-79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-910-1 031-196-225
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 5152 514541550
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-44-70-10-15
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych 1 5611 413336309
Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - podstawowa-0,22-0,11-0,05-0,02
Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - rozwodniona-0,22-0,11-0,05-0,02
Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021
Aktywa razem110 684109 12723 79023 726
Kapitał własny101 966103 00921 91622 396

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

Średnia w okresie sprawozdawczym:

01.01.2022-31.03.2022: 1 EUR = 4,6472 zł

01.01.2021-31.12.2021: 1 EUR = 4,5775 zł
01.01.2021-31.03.2021: 1 EUR = 4,5721 zł
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.03.2022: 1 EUR = 4,6525 zł
31.12.2021: 1 EUR = 4,5994 zł
31.03.2021: 1 EUR = 4,6603 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2022_05_27 Poltreg S.A - raport kwartalny Q1 2022-PT_MJ_KB_JK.pdfRaport kwartalny Q1 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Piotr TrzonkowskiPrezes ZarząduPiotr Trzonkowski
2022-05-27Kamilla BokCzłonek ZarząduKamilla Bok
2022-05-27Mariusz JabłońskiCzłonek ZarząduMariusz Jabłoński


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk