• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: raport finansowy (2021-05-28 21:13)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
powiadomienia@pbkm.plwww.pbkm.pl
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 20449 33111 85511 415
Zysk (strata) brutto (656)2 263 (143)524
Zysk (strata) netto (1 423)2 369 (311)548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 0383 8841 321899
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 035) (21 894) (1 539) (5 066)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 890)207 077 (1 288)47 917
Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(0,10)0,23(0,02)0,05
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(0,10)0,23(0,02)0,05
Stan naStan naStan naStan na
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe 481 143 474 575 103 243102 838
Aktywa obrotowe 265 994 267 943 57 07758 062
Kapitał własny 390 218 394 951 83 73285 584
Zobowiązania długoterminowe 272 616 270 835 58 49858 688
Zobowiązania krótkoterminowe 84 302 76 732 18 08916 627

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 marca 2021 r. (1 EUR = 4,6603 PLN) i na dzień 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. (1 EUR = 4,5721 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. (1 EUR = 4,3216 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKPBKM_SSF_MSSF_Q1'2021_Final-signed.pdfPBKM_Skonsolidowany raport zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową za pierwszy kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Jakub Julian BaranPrezes Zarządu
2021-05-28Tomasz BaranWiceprezes Zarządu
2021-05-28Marcin RadziszewskiCzłonek Zarządu
2021-05-28Tomasz OłdakCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk