• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: raport finansowy (2021-03-31 22:22)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
powiadomienia@pbkm.plwww.pbkm.pl
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)
259400IT0Y6PJJ2UIZ940000166106
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 760,0098 057,0021 403,0022 795,00
Zysk (strata) brutto-6 017,0013 471,00-1 345,003 132,00
Zysk (strata) netto-4 458,009 868,00-996,002 294,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 838,0010 185,00-1 305,002 368,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-69 860,00-50 167,00-15 614,00-11 662,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej174 651,0062 553,0039 035,0014 541,00
Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy -0,481,75-0,110,41
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy -0,481,73-0,110,40
Aktywa trwałe392 650,00307 248,0085 085,0072 149,00
Aktywa obrotowe190 692,00298 114,0041 322,0070 004,00
Kapitał własny391 223,00398 275,0084 776,0093 525,00
Zobowiązania długoterminowe151 216,00161 762,0032 768,0037 986,00
Zobowiązania krótkoterminowe40 903,0045 325,008 863,0010 643,00
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PBKMJSF2020_final.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok 2020
PBKMJSF2020_final.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
Raportjednostkowy_Ocena_RN_2020_PL.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
PBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtmlSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020
PBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtml.sigSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk