• Odbierz prezent
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: raport finansowy (2021-03-31 22:20)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00-867
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)AL. JANA PAWŁA II
29(ulica)
(numer)+48 (22) 4364050
+48 (22) 4364050(telefon)

(fax)powiadomienia@pbkm.pl
www.pbkm.pl(e-mail)

(www)5252239973
017452559(NIP)

(REGON)259400IT0Y6PJJ2UIZ94
0000166106

(LEI)


(KRS)PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów211 251,00187 988,0047 215,0043 700,00

Zysk (strata) brutto2 363,0017 484,00528,004 064,00

Zysk (strata) netto1 934,0013 597,00432,003 161,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 358,0020 891,00974,004 856,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-64 547,00-40 261,00-14 426,00-9 359,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej194 181,0049 917,0043 400,0011 604,00

Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,262,600,060,60

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,262,570,060,60

Aktywa trwałe474 575,00369 751,00102 838,0086 827,00

Aktywa obrotowe267 943,00332 712,0058 062,0078 129,00

Kapitał własny394 951,00400 862,0085 584,0094 132,00

Zobowiązania długoterminowe270 835,00233 293,0058 688,0054 783,00

Zobowiązania krótkoterminowe76 732,0068 308,0016 627,0016 040,00
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
pbkm-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBKM S.A. za rok 2020
pbkm-2020-12-31.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
Raportskonsolidowany_OcenaRN_2020_PL.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
GK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtmlSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
GK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml.sigSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpisy
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk