• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. (2021-03-26 15:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (zwana dalej "Spółka" lub " Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 marca 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 22 marca 2021 roku w przedmiocie rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Na mocy postanowienia nastąpił podział serii akcji B oraz zmiany Statutu Spółki. Po dokonanym podziale akcji kapitał zakładowy Spółki przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty), w tym:

- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset);

- 6.699.899 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 (jeden) do 6.699.899 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć);

- 8.039.878 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 6.699.900 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do 14.739.777 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem);

- 9.647.854 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o numerach od 14.739.778 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) do 24.387.631 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden);

- 11.577.425 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4 o numerach od 24.387.632 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) do 35.965.056 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć);

- 12.523.644 (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B5 o numerach od 35.965.057 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) do 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający powyższe zmiany.
podstawa prawna :
par.5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki
PlikOpis
Statut PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna - tekst jednolity..pdfStatut PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA- tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sulechowska4 a
(ulica)(numer)
068 3284214068 3284213
(telefon)(fax)
sekretariat@zastal.plwww.zastal.pl
(e-mail)(www)
9290093806006104350
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Wojciech KowalskiPrezes ZarząduWojciech Kowalski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk