• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: raport finansowy (2023-09-18 21:08)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-18
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
65-119Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sulechowska4 a
(ulica)(numer)
+48 601 783 164
(telefon)(fax)
sekretariat@gkpgf.plwww.gkpgf.pl
(e-mail)(www)
9290093806006104350
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług199 100-42 357-
Zysk /Strata z działalności operacyjnej9 059-1901 927-41
Zysk/Strata brutto19 245-127 5844 094-27 454
Zys/Strata netto2 506-103 527533-22 277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 535-2286 709-49
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-18 3380-3 9010
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-1 031235-21951
Przepływy pieniężne netto razem-4 5737-9732
Aktywa razem207 998195 54244 48741 694
Zobowiązania długoterminowe37 95020 8918 1174 454
Zobowiązania krótkoterminowe37 24245 7207 9659 749
Kapitał własny132 806128 93128 40527 491
Kapitał zakładowy87 66887 66818 75118 693
Liczba akcji (w szt.)87 667 92587 667 92587 667 92587 667 925
Zysk /Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)0,03-1,180,01-0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)1,521,470,330,31

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji fiansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2023r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 4,6755 zł oraz odpowiednio według kursu 4,6899 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022r.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,7005 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu 4,6472 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2022 roku.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PGF_SSF_31_03_2023 (1).pdfskonsolidowane sprawozdanie finansowe PGF za I kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Wiktor NiedzielaWiceprezes ZarząduWiktor Niedziela


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk