• Odbierz prezent
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.: Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji (2022-08-05 20:20)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.
Temat


Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Raport bieżący nr 1/2022
Data raportu: 05/08/2022

Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 lipca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji Spółki („Program”) umożliwiającego zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze publicznych lub niepublicznych emisji zabezpieczonych (poprzez poręczenie udzielone przez jedynego akcjonariusza Spółki) obligacji, których okres zapadalności wynosi do 24 miesięcy. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 130.000.000 PLN.
Program realizowany będzie w oparciu o umowę agencyjną zawartą w dniu 5 sierpnia 2022 r. z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z postanowieniami umowy agencyjnej, pod warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce odrębnej umowy o gwarantowanie emisji (umowa ta nie będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 14a ust. 1-2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć emitowane w ramach Programu obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż żadna z następujących kwot: (i) 65.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) oraz (ii) 50% łącznej wartości nominalnej obligacji, jaka zostanie wyemitowana w ramach Programu.
Obligacje emitowane w ramach Programu, w dacie emisji zapisane zostaną w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu w trzecim kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały emisyjnej przez Zarząd Spółki.

Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).


Podpisano przez:
/p/ Marzena Siemińska


Wiceprezes Zarządu

Załączniki


PlikOpis

1-2022 Raport PGF SA 2022-08-05_RZ.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.
Farmaceutyczny (far)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)91-342
Łódź(kod pocztowy)
(miejscowość)Zbąszyńska
3(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5272643921
142726149(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-05Marzena SiemińskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk