• Odbierz prezent
POLNORD: Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B (2021-02-24 18:59)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie („Akcjonariusz”) wniosek o podjęcie przez Zarząd Spółki, uchwały w przedmiocie:
1) unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i B, obejmujących:
- 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii A; oraz
- 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii B;
a także
2) wydania Akcjonariuszowi w miejsce dokumentów akcji unieważnionych, nowe odcinki zbiorowe akcji.
Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 18 lutego 2021 r. rozpoczął się proces przymusowego wykupu akcji Spółki. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki posiadający niezdematerializowane akcje serii A i B, byli zobowiązani do złożenia dokumentów akcji Spółki w terminie do 23 lutego 2021 r. w jednostce organizacyjnej podmiotu pośredniczącego w przymusowym wykupie. Wobec niezłożenia dokumentów akcji w terminie i miejscu wskazanym powyżej, Akcjonariusz złożył w/w wniosek na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu („Rozporządzenie”).

Jednocześnie, Akcjonariusz przedłożył Spółce dowód zdeponowania środków pieniężnych stanowiących zapłatę ceny wykupu za ww. akcje, na rachunku pieniężnym podmiotu pośredniczącego w przymusowym wykupie, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia oraz odpowiednio stosowanego art. 358 Kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o unieważnieniu wszystkich istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B, obejmujące:
- 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii A
- 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii B
Spółka wystawiła w miejsce dokumentów akcji unieważnionych, nowe odcinki zbiorowe akcji, zaś mając na uwadze przepis art. 16 ust. 3 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zatrzymała nowe dokumenty akcji oraz wydała Akcjonariuszowi pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji, o których mowa powyżej w związku z procesem ich dematerializacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
MESSAGE (ENGLISH VERSION)POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-24Michał Melaniuk Prezes Zarządu


2021-02-24Péter Bódis Członek Zarządu


2021-02-24Marcin Gomoła Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk