• Odbierz prezent
POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta. (2023-02-09 12:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Rybnik 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider konsorcjum), Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako członek konsorcjum) oraz Siemens Energy Global GmbH & Co. KG z siedzibą w Monachium w Niemczech (jako członek konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest realizacja robót budowlano-montażowych w formule „pod klucz” w celu wybudowania bloku gazowo-parowego w Rybniku, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do Robót Budowlanych, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia realizacji Umowy niezwłocznie po jej zawarciu oraz do wykonania Zadania w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
Wynagrodzenie za wykonanie Zadania jest stałe i wynosi 3.050.000.000,00 PLN netto („Wynagrodzenie”), z czego na Spółkę przypadnie 1.374.940.000,00 PLN netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała częściami na podstawie faktur wystawianych zgodnie z harmonogramem.
Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości podstawowej, obejmującej okres 24 miesięcy oraz gwarancji przedłużonej na roboty budowlane, wynoszącej 60 miesięcy. W przypadkach określonych w Umowie, okres trwania gwarancji może zostać przedłużony, jednakże podstawowy okres gwarancji nie przekroczy łącznie 48 miesięcy, a przedłużony okres gwarancji nie przekroczy łącznie 84 miesięcy. Wykonawca udzielił niezależnie rękojmi za wady. Okres rękojmi pokrywa się z okresem gwarancji. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w formie pieniężnej lub niepieniężnej. 70% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu przejęcia bloku do eksploatacji. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej 15 dni po upływie zakończenia podstawowego okresu gwarancji lub rękojmi.
W Umowie przewidziano kary umowne m.in. za niedotrzymanie terminu przyjęcia bloku do eksploatacji i za odstępstwa od poziomu gwarantowanego parametrów bloku. Umowa przewiduje limitację kar umownych, łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionych przez stronę szkód, ma ona prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu jakichkolwiek innych podstaw prawnych związanych z Umową, została ograniczona do wysokości 100% Wynagrodzenia. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze, w tym utracone zyski, utratę mocy, utratę możliwości eksploatacyjnej, koszty mocy zastępczej czy roszczenia kontrahentów drugiej strony. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach, m.in. zaistnieniu okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, pozostawania w zwłoce z płatnościami przez Zamawiającego dłużej niż 90 dni.
Konsorcjum zawarło również z Zamawiającym umowę serwisową turbin („Umowa LTSA”). Z uwagi na zakres przedmiotowy Umowy LTSA, Spółka nie posiada udziału w wynagrodzeniu z tego tytułu, nie partycypuje w udzieleniu Zamawiającemu zabezpieczeń, a postanowienia umowy konsorcjalnej pomiędzy stronami konsorcjum przewidują, że odpowiedzialność za realizację Umowy LTSA ponoszą w całości Siemens Energy sp. z o.o. oraz Siemens Energy Global GmbH & Co. KG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk