• Odbierz prezent
Polimex Mostostal - notowania akcji wybiły powyżej 2 złotych

POLIMEXMS

Opór: 2,68 zł

Wsparcie: 2,01 zł

Notowania akcji wybiły się powyżej oporu na 2,01 zł na wysokim wolumenie, po czym wykonały ruch powrotny na zdecydowanie niższym wolumenie. Strona popytowa ma więc okazję do zatrzymania lokalnej korekty i wyprowadzenia kolejnego impulsu.

Polimex - wykres 1

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

 Polimex - wykres 2

Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu notowań cen akcji spółek uwzględnionych w raportach Spółka dnia według daty publikacji. Stopy zwrotu poszczególnych walorów obliczane są na podstawie ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego publikację danych raportów Spółka dnia i cen zamknięcia po upływie 1, 5, 10 i 20 dni sesyjnych. Stopa zwrotu Intraday obliczana jest na podstawie ceny otwarcia i zamknięcia z danego dnia.Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione.

Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne.  

Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne.

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER.

 


Alior Bank

Alior Bank SA – bank uniwersalny w Polsce, który rozpoczął działalność operacyjną 17 listopada 2008. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Alior Bank stworzył w pełni internetowy bank i bankowy internetowy kantor walutowy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk