• Odbierz prezent
POLICE: Informacja o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok. (2021-03-18 18:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Informacja o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

W dniu 18 marca 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o ujęciu w księgach rachunkowych Spółki pod datą 31 grudnia 2020 roku odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku utworzonych w poprzednich okresach, w łącznej wysokości 84 579 tys. zł. Powyższe wynikało ze stwierdzenia przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z regulacjami MSR36. Odwrócenie odpisów dotyczy obu ośrodków wypracowujących środki pieniężne (OWSP), tj. OWSP Nawozy oraz OWSP Pigmenty.
Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wyniki jednostkowe Emitenta przedstawia się następująco:
a) wpływ na EBITDA: 84 579 tys. zł
b) wpływ na wynik netto: 68 509 tys. zł

Wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej Emitenta oszacowano na poziomie:
a) wpływ na EBITDA: 81 798 tys. zł
b) wpływ na wynik netto: 66 256 tys. zł

Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2020 rok są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2020 rok nastąpi 31 marca 2021 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu
2021-03-18

Mariusz Kądziołka

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk