• Odbierz prezent
POLICE: Aktualizacja informacji o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za IV kwartał 2020
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Aktualizacja informacji o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2021 z dnia 18 marca 2021 roku i nr 4/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

W dniu 30 marca 2021 roku Zarząd Spółki zweryfikował częściowo ujęcie w księgach rachunkowych Spółki pod datą 31 grudnia 2020 roku odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku. Powyższe jest konsekwencją rekomendacji biegłego rewidenta Spółki, który mimo, iż podczas badania aprobował założenia i metodologię testów, które wskazały na odpowiednio wyższą wartość użytkową aktywów, 29 marca 2021 r. ostatecznie skonkretyzował rekomendację co do nieodwracania niektórych odpisów i utrzymania w stosunku do niektórych z nich praktyki z wcześniejszych dwóch lat, zgodnie z którą Spółka, kierując się dodatkową ostrożnością, nie decyduje się na ich odwracanie, pomimo oszacowania wartości użytkowej na poziomie wyższym niż wartość księgowa majątku.

W konsekwencji wpływ (podwyższenie wyników) odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku będzie ograniczony dla wyników jednostkowych Emitenta do:
a) EBITDA: 13,00 mln zł,
b) wynik netto: 10,53 mln zł,

a dla wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta do:
a) EBITDA: 12,58 mln zł,
b) wynik netto: 10,19 mln zł.

Jednocześnie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za IV kwartał 2020 roku:

Przychody: 663,74 mln zł,
EBITDA: 59,28 mln zł,
Wynik netto: 76,67 mln zł.

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za rok 2020:

Przychody: 2 427,97 mln zł,
EBITDA: 194,42 mln zł,
Wynik netto: 123,41 mln zł.
Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych.

Zarząd Spółki informuje, że ww. wyniki uwzględniają:
- rekompensaty należne Emitentowi za lata 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 21,47 mln zł,
- wycenę instrumentów pochodnych oraz mechanizmów wyjścia Współsponsorów z akcjonariatu wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej Grupa Azoty Polyolefins S.A. realizującej strategiczny projekt inwestycyjny „Polimery Police” w kwocie 21,61 mln zł (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 24 marca 2021 roku) oraz
- wskazane powyżej rozwiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w kwocie 12,58 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2020 rok są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego ostateczne wartości i wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2020 rok.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu
2021-03-30

Mariusz Kądziołka

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk