• Odbierz prezent
POLICE: Aktualizacja informacji o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok. (2021-03-23 22:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Aktualizacja informacji o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

W dniu 23 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie wartości rozwiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Weryfikacja odpisów możliwych do odwrócenia spowodowała zmniejszenie rozwiązanych odpisów o kwotę 21 932 tys. zł. W związku z powyższym odwrócenie odpisów aktualizujących wartość majątku utworzonych w poprzednich okresach, nastąpi w łącznej wysokości 62 647 tys. zł.

Po zmianie, o której mowa powyżej, wpływ opisanego zdarzenia na wyniki jednostkowe Emitenta przedstawia się następująco:
a) wpływ na EBITDA: 62 647 tys. zł
b) wpływ na wynik netto: 50 744 tys. zł

Wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej Emitenta oszacowano na poziomie:
a) wpływ na EBITDA: 60 634 tys. zł
b) wpływ na wynik netto: 49 114 tys. zł

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2020 rok są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2020 rok, którego publikacja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu
2021-03-23

Mariusz Kądziołka

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk