• Odbierz prezent
POLENERGIA: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ (2021-02-25 16:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, zostały rozliczone transakcje nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. przez BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”), działających w porozumieniu (“Wezwanie”). Tym samym, akcje Spółki objęte zapisami na sprzedaż akcji w Wezwaniu zostały przeniesione na Inwestora i zapisane na jego rachunku papierów wartościowych.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Spółka informuje, że oświadczenie złożone przez Mansa w trybie art. 10.2.(a) Statutu Spółki o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorz Stanisławskiego i powołaniu Pani Emmanuelle Rouchel na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rozliczenia Wezwania stało się skuteczne, w związku z czym, Pan Grzegorz Stanisławski przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, a do składu Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Emmanuelle Rouchel.

Życiorys Pani Emmanuelle Rouchel oraz pozostałe informacje wymagane prawem zostały podane do wiadomości publicznej przez Spółkę wraz z raportem bieżącym nr 8/2021.

podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plpolenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Iwona SierżęgaCzłonek Zarządu
2021-02-25Piotr MaciołekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk